In één klap weg met chemische, biologische en zwevende verontreiniging

combination of a Desotec Mobicon and an Desotec Oxycon installation

Zeker in de recyclage-industrie is het een permanente uitdaging om te voldoen aan strenge normen voor de lozing van regenwater. Gebruik maken van de juiste zuiveringstechnieken neemt op dat vlak al heel wat kopzorgen weg. De combinatie van een Oxycon- met een Mobicon-installatie van Desotec blijkt voor specifieke toepassingen erg krachtig te werken en draagt bovendien bij tot een lagere TCO (Total Cost of Ownership).

Een Franse onderneming, gespecialiseerd in de inzameling en recyclage van glasafval, was op zoek naar de juiste oplossing om hemelwater op een adequate manier te zuiveren, om zo probleemloos te voldoen aan de strenge lozingsnormen. Net als talrijke sectorgenoten, stockeert dit bedrijf de afvalfracties in open lucht. Bij regenval sijpelt het water door die afvalberg heen en vermengt zich met restproducten (bijvoorbeeld yoghurt, wijn,…) die nog op de glasscherven aanwezig zijn.

Daardoor bevatte dit regenwater drie soorten verontreinigingen: COD (organische materialen), BOD (biologisch afbreekbare materialen) en zwevende stoffen. Nadat de onderneming had gezien hoe een concullega dit doeltreffend aanpakte, klopte het bij Desotec aan voor een efficiënte totaaloplossing.

Gecombineerd systeem

Na een zorgvuldige studie van de problematiek, adviseerde ons projectteam de combinatie van een Mobicon- met een Oxycon-installatie. Oxycon is een containersysteem waarin het verontreinigde water circuleert en er, via een speciaal ontworpen injectiebuis, zuurstofbellen aan toevoegt. Op die manier injecteert het ook zuurstof in de actiefkoolfilter en zorgt ervoor dat die daardoor als een biologische zuiveringsstap gaat functioneren. Een voorfiltratie, bestaande uit een kaarsenfilter, zorgt al voor de verwijdering van de zwevende stoffen.

Het projectteam diende een vernuftige oplossing uit te dokteren. Als het niet regent, hoeft de recyclagespecialist geen hemelwater te lozen, maar het is wel belangrijk dat de circulatie in de Oxycon permanent functioneert, om slibopbouw te vermijden. We slaagden erin dit optimaal op elkaar af te stemmen.

Vier voordelen

Sinds dit gecombineerd systeem in gebruik is bij de klant, slaat die vier vliegen in één klap. Ten eerste voldoet het effluent van de zuiveringsinstallatie hierdoor aan de lozingsnormen voor zowel COD, BOD als zwevende stoffen. Bovendien ontlast de Oxycon-installatie gevoelig de actiefkoolfilter door het op gang brengen van het chemisch oxidatieproces. Het zorgt ervoor dat de actieve kool van de Mobicon veel minder snel verzadigt, waardoor de standtijd van deze mobiele zuiveringsoplossing minstens wordt verdubbeld. Dat leidt tot een gevoelige verlaging van de TCO.

Oxycon is een robuuste installatie die weinig onderhoud vergt, autonoom werkt en onze klanten grotendeels ontzorgt. Het systeem zal in de toekomst ongetwijfeld nog essentieel blijken voor andere ondernemingen in de groeiende recyclagesector, waar heel wat bedrijven worden geconfronteerd met de uitdaging om verontreinigd afval- en hemelwater op een economisch en ecologisch verantwoorde manier te lozen op oppervlaktewater.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.