TA Luft 2021: onze inzichten over strengere luchtemissiegrenswaarden en een bredere inzet ervan in Duitsland

WAT IS TA LUFT?

TA Luft of de "Technische Instructies voor de Beheersing van de Luchtkwaliteit" is een van de belangrijkste Duitse milieuwetten naast de "Bundes-Immisionsschutzgesetz" (federale wet op immissiecontrole). TA Luft regelt de vergunningsvereisten voor industriële sites en is bedoeld om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

De vorige versie van TA Luft dateert van 2002, wat betekent dat deze herziening al veel eerder had moeten plaatsvinden. De herzieningen zijn vanaf 1 december 2021 van kracht en zijn bedoeld om rekening te houden met de nieuwste technologie voor luchtzuivering en de meest recente informatie over verontreinigende stoffen.

TA Luft 2021 zal nu voor het eerst voorschriften omvatten voor biogasinstallaties, de productie van houtpellets en shreddersystemen, alsook nieuwe nationale voorschriften om omwonenden te beschermen tegen geuroverlast.

Bij DESOTEC hebben we de nieuwe regelgeving geanalyseerd. In dit artikel hebben we onze inzichten voor u samengevat. In onze opinie zal de grootste impact doorheen de industrie gelinkt zijn aan de toevoeging of herindeling van verontreinigende stoffen, naast de activiteiten die voor het eerst gereguleerd worden.

Aangezien Duitsland een van de koplopers in de industrie in Europa is, kunnen deze veranderingen ook de wetgeving inzake luchtemissies in andere Europese landen inspireren en beïnvloeden.

DESOTEC houdt nieuwe of aanpassingen aan bestaande milieuregelgeving nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat onze filtratieoplossingen met actieve kool de industrie helpen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Toevoeging en herindeling van verontreinigende stoffen

In de TA Luft 2002 werden voor de industrie relevante grenswaarden vastgesteld voor stof, ammoniak, zwaveldioxide, stikstofoxiden, organische verbindingen en fluorwaterstofzuren, naast vele andere verontreinigende stoffen.

Sindsdien zijn er echter nieuwe moleculen ontdekt en is er meer informatie beschikbaar over de milieu- en gezondheidseffecten van reeds bekende componenten.

Hoewel de algemene emissiegrenswaarde van 50 mg/m³ en 0,50 kg/h in TA Luft 2021 ongewijzigd blijft, zullen strengere grenswaarden worden opgelegd voor kankerverwekkende, zeer toxische of persistente moleculen.

De volgende moleculen behoren tot die waarvoor strengere regels zullen gelden:

  • Benzeen: 0,5 mg/m³ in plaats van 1 mg/m³.
  • Trichlooretheen: dit wordt nu gereguleerd als een kankerverwekkende verbinding, zodat de emissiegrenswaarde is verlaagd van 20 mg/m³ tot 1 mg/m³. Er gelden ook strengere grenswaarden voor broompropaan en acetaldehyde vanwege gelijkaardige gezondheidsrisico's.
  • Voor reprotoxische moleculen geldt nu een limiet van 1 mg/m³. Voorheen was er geen specifieke grenswaarde.
  • Formaldehyde heeft nu een grenswaarde van 5 mg/m³. In TA Luft 2002 werd dit niet expliciet vermeld.
  • Kwik: de grenswaarde is met een factor vijf verlaagd en bedraagt nu slechts 0,01 mg/m³.

We willen er wel op wijzen dat de waarden vermeld in milieuvergunningen voor specifieke bedrijven, naar goeddunken van de plaatselijke autoriteiten, kunnen afwijken.

 

DESOTEC filtratie systemen

Bedrijven die in Duitsland actief zijn, kunnen ondervinden dat hun bestaande luchtzuiveringsinstallatie niet langer volstaat onder TA Luft 2021.

DESOTEC werkt met veel klanten samen om hun emissies in overeenstemming te brengen met de milieuwetgeving. Als de herziening van TA Luft ook van invloed is op uw bedrijf, bespreken wij graag met u de mogelijke filtratieoplossingen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Onze mobiele actieve koolfilters worden onder meer gebruikt in de biogas- en biomethaanindustrie, de chemische sector, de shredderindustrie en de afvalverwerking. Voor vele toepassingen worden zij beschouwd als de beste beschikbare technologie.

Ze zijn doeltreffend tegen geuroverlast en verminderen de klachten van mensen die op industrieterreinen werken of in de buurt ervan wonen.

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC om te ontdekken hoe onze filters uw bedrijf kunnen helpen om te voldoen aan de verplichtingen onder TA Luft 2021.