Urgente verwijdering van schuimvormende middelen uit afvalwater

Schuim in afvalwater is een zeer zichtbare vorm van verontreiniging door oppervlakte-actieve stoffen, ofwel surfactanten, en kan bij lozing in natuurlijke waterlopen onrust veroorzaken in de omgeving en tot boetes leiden. Verschillende oppervlakte-actieve stoffen die gewoonlijk in de chemische industrie worden gebruikt, kunnen schuim veroorzaken.

DESOTEC heeft ruime ervaring met de behandeling van afvalwater om schuimvormende middelen en andere vormen van verontreiniging door oppervlakte-actieve stoffen te verwijderen. In noodsituaties kunnen onze oplossingen snel worden geleverd en geïnstalleerd, zodat dure productieonderbrekingen in de chemische industrie worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.

Het probleem

Een chemisch bedrijf produceert anorganische verbindingen om additieven voor de voedingsmiddelenindustrie te maken in zijn fabriek in Italië.

Het afvalwater is gewoonlijk niet ernstig verontreinigd en vraagt alleen een fysico-chemische behandeling om anorganische verbindingen te verwijderen voordat het veilig in de plaatselijke waterloop kan worden geloosd. De beperkte hoeveelheid onschadelijke organische verbindingen die het bevat, hoeft niet te worden behandeld.

In de zomer van 2020 trof het bedrijf echter onverwacht schuim aan in het afvalwater.

Men wist niet zeker waarom dit probleem plotseling optrad en wist alleen dat het werd veroorzaakt door oppervlakte-actieve stoffen met een concentratie van 15-20 mg/L. Deze worden wel biologisch afgebroken, maar enkel in een traag tempo. Daarom zijn deze stoffen aan strikte grenswaarden gebonden. In Italië is dit meestal 10 mg/L, maar de grenswaarden kunnen voor specifieke bedrijven variëren.

Het bedrijf wist dat het lozen van dit schuimwater in de rivier tot publieke onrust en noodmaatregelen van de milieu-instanties zou leiden.

Daarom moest de fabriek worden stilgelegd en moest ongeveer 500 m³ verontreinigd afvalwater worden opgeslagen terwijl de ingenieurs naar noodoplossingen zochten. Een eenvoudige zoektocht op internet leidde hen naar DESOTEC.

De oplossing

Het bedrijf belde DESOTEC op een vrijdagochtend en besprak de situatie met onze Italiaanse verkoopmanager. Zoals alle DESOTEC-verkoopmanagers  ook ingenieur van opleiding.

In minder dringende situaties zouden we waarschijnlijk labotests uitvoeren op afvalwaterstalen, om er zeker van te zijn dat wij de optimale filteropstelling kunnen leveren. In noodgevallen beschikken onze ingenieurs echter over de expertise om een onmiddellijke, doeltreffende oplossing voor te stellen, die indien nodig later kan worden aangepast.

Veel van DESOTEC's ervaring met de behandeling van vervuiling door oppervlakte-actieve stoffen komt voort uit de samenwerking met bedrijven in de chemische industrie, welke biofilters hebben geïnstalleerd voor de behandeling van organische verbindingen. In deze gevallen kan actieve kool na de biofilter worden geïnstalleerd als een politiestap om de resterende oppervlakte-actieve stoffen te verwijderen.  Hoewel dit Italiaanse bedrijf geen biofilter ter plaatse had omdat de organische verontreiniging slechts beperkt is, is het principe om oppervlakte-actieve stoffen te verwijderen hetzelfde.

Onze verkoopmanager kon putten uit zijn uitgebreide ervaring met vervuiling door surfactanten en was ervan overtuigd dat onze filters het schuimvormende middel zouden kunnen behandelen.

Het bedrijf plaatste de bestelling die middag. De volgende ochtend hebben we een MOBICON-filter geleverd vanuit onze hub in Italië. Wij hebben ook acht ton macroporeuze actieve kool geleverd, die het best geschikt is om grotere organische verbindingen te adsorberen.

De klant begon op zaterdagmiddag met het filtratieproces, waarbij een debiet van 10 m³/h werd behandeld. Men was er snel van overtuigd dat de filter het schuim doeltreffend uit het afvalwater kon verwijderen.

De productie in de fabriek kon maandagmorgen worden hervat.

De resultaten

De klant was zo tevreden over de dienstverlening en de oplossing van DESOTEC, dat men de MOBICON-filter ter plaatse heeft gehouden als voorzorgsmaatregel voor het geval zich opnieuw een noodsituatie zou voordoen.

Tests wezen later uit dat de oppervlakte-actieve stof die het schuim had veroorzaakt Arabische gom was, een schuimvormend middel dat veel wordt gebruikt in de voedingsindustrie. De klant heeft nu twee extra DESOTEC-filters geïnstalleerd, onze MOBICON 2000-modellen, om deze organische vervuilende stoffen te behandelen.

De klant was zeer tevreden over hoe snel we konden reageren. Ons netwerk van Europese hubs maakt het mogelijk om in noodsituaties op zeer korte termijn filters en grote hoeveelheden kool te leveren.

Bij al onze projecten maakt het recycleren van koolstof, zodra het verzadigd is, deel uit van onze dienstverlening. Klanten gaan niet zelf met de verzadigde kool om. In plaats daarvan word het in gesloten filterunits veilig naar onze locatie in België vervoerd waar we stalen testen om de opslag en de behandeling te bepalen. Alle moleculen die door de filters werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in onze reactivatieovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatie-installatie overeenkomstig de nationale en EU-wetgeving. De gehele installatie en de emissies ervan worden continu online bewaakt, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs als u een noodsituatie met verontreiniging op uw locatie heeft.

 

 

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.