Actieve kool maakt korte metten met PFOS/PFAS/PFOA

Actieve kool maakt korte metten met PFOS/PFAS/PFOA

PFOS/PFAS/PFOA (perfluorverbindingen) zijn niet de beste vrienden van mens en natuur. Deze drie componenten, die vroeger onder meer in brandblusschuim en als industrieel surfactant op grote schaal werden gebruikt, zijn persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s). Ze hebben een hoge toxiciteit en breken niet af eenmaal ze in de natuur aanwezig zijn. Daardoor bestaat de kans dat ze, via drinkwater of andere bronnen,  ook in het menselijk lichaam terecht komen. Ze komen ook voor in verontreinigd grondwater of industrieel afvalwater. PFOS/PFAS/PFOA zijn al bij een lage concentratie schadelijk.

Ook een grote raffinaderij uit Noord-Europa werd recent met PFOS/PFAS/PFOA geconfronteerd. Deze fabriek heeft uitbreidingsplannen, waarvoor in eerste instantie een bouwput moest worden uitgegraven. Bij de vereiste grondwatertrekking bleek het grondwater verontreinigd te zijn met PFOS/PFAS/PFOA. De aanwezige verontreiniging maakte het onmogelijk de bouwwerken verder te zetten en diende eerst te worden verwijderd. De overvloedige regenval tijdens de uitgravingswerken maakte het noodzakelijk om ook het afspoelend hemelwater eerst te zuiveren.

DESOTEC was al actief voor deze klant: via de mobiele actievekoolfilter MOBICON 2000 staan we er in voor de periodieke reiniging van katalysatorbedden, waarbij verontreinigd water wordt geproduceerd. Wij waren dan ook het eerste aanspreekpunt voor de raffinaderij. Na rijp beraad bleek het de beste keuze om een op dat moment nog ongebruikte mobiele actievekoolfilter MOBICON 2000 als pilootinstallatie voor de PFOS/PFAS/PFOA-verontreiniging in te zetten. De resultaten bleken erg positief. Omwille van de grote hoeveelheid te zuiveren water kreeg de eerste installatie ondersteuning van een tweede mobiele actievekoolfilter type MOBICON, met een capaciteit van 8,5 ton actieve kool.

Voor een krachtdadige aanpak van deze noodzakelijke zuivering, wordt het samengestelde grond- en hemelwater verzameld in een buffertank, van waaruit het over de mobiele actievekoolfilter aan een debiet van 50 m³/h wordt gepompt. Dankzij deze methode slaagden we erin om de oorspronkelijke concentratie PFOS/PFAS/PFOA (enkele honderden nanogram per m³) te zuiveren tot beneden de detectielimiet. Dat is noodzakelijk om aan de strenge lozingsnormen te voldoen. Het zuiveringsproces is inmiddels al enkele weken bezig en blijft positieve resultaten opleveren, waardoor de raffinaderij zijn bouwactiviteiten kan verder zetten.