Home >> Toepassingen
Luchtemissie

De emissiebeheersing van organische of anorganische componenten wordt een steeds grotere uitdaging in de geïndustrialiseerde wereld van vandaag. Het kan gaan om componenten die een penetrante geur veroorzaken, of die de VOC-emissierichtlijn uit de exploitatievergunning van de producent overschrijden. De bronnen voor deze emissies en de verscheidenheid aan componenten zijn oneindig, net als de toepassingsgebieden.

 
Biogas

Om biogas om te zetten naar elektriciteit, herbruikbare warmte of biomethaan, dient het gas eerst opgezuiverd te worden. Zo voorkomt men problemen met de gasmotor en kan tegelijk een gaskwaliteit van meer dan 99% CH4 bereikt worden, wat het gas geschikt maakt voor injectie in het aardgasnet. Typische componenten die verwijderd dienen te worden zijn H2S en siloxanen uit bijvoorbeeld stortgas, of H2S en terpenen uit vergistingsgas.

 
 
Sanering

Overal waar er industriële activiteit is of was, kan de bodem en/of het grondwater vervuild zijn. Vaak gaat het om historische vervuilingen, die dateren van lang voor de tijd dat er van afdwingbare milieuwetgevingen sprake was. Die vervuilde zones worden stap voor stap weer gezuiverd, zodat ze hergebruikt of herbestemd kunnen worden. Vaak zijn daar complexe saneringstechnieken voor nodig.

 
Afvalwater

Als we iets willen produceren, is daar vaak water voor nodig. Tijdens het productieproces wordt dat water verontreinigd; het wordt afvalwater dat vaak niet meer zomaar in het milieu kan geloosd worden. Het geproduceerde afvalwater dient dan gezuiverd te worden tot het in een riool of in oppervlaktewater geloosd kan worden, of kan worden hergebruikt. Anderzijds is het ook mogelijk dat inkomend water voor een fabriek opgezuiverd moet worden vooraleer het in het productieproces kan worden gebruikt.

 
Chemicaliën

Bedrijven produceren producten. Tijdens het productieproces zijn bepaalde reacties mogelijk die een ongewenste contaminatie van het eindproduct kunnen veroorzaken. Ofwel voldoen bepaalde grondstoffen niet aan de eisen van het productieproces. Er kan ook iets fout lopen tijdens het productieproces, waardoor een batch producten off-spec is. Daarnaast hebben bepaalde producten een grotere verkoopswaarde wanneer ze een zekere zuiverheidsgraad hebben.