Afvalwaterzuivering

met mobiele actieve koolfilters

Waste water treatment

Water is onontbeerlijk voor de meeste industriële productieprocessen. Indien het echter als gevolg van het productieproces vervuild raakt met verontreinigende stoffen, kan industrieel afvalwater niet zonder meer in het oppervlaktewater of in de riolering worden geloosd. Ook regenwater dat van industrieterreinen of door stortplaatsen wegstroomt, moet eerst met een geschikte zuiveringstechnologie worden behandeld, zodat de wettelijke limieten niet overschreden worden en het water geen gevaar vormt voor mens, dier of ecosysteem.

DESOTEC heeft meer dan 30 jaar ervaring in de behandeling van industrieel afvalwater, de zuivering van percolaatwater en de behandeling van proceswater met mobiele actieve koolfilters. Afhankelijk van het type verontreiniging, ingangsconcentratie, debiet en andere parameters, kunnen de afzonderlijke units worden gecombineerd tot een filteroplossing op maat voor industriële waterzuivering die zowel handig als kostenbesparend is:

 • Wij zorgen voor de logistiek: u ontvangt één of meerdere vooraf gevulde filterunits die u gewoon dagelijks huurt.
 • Zodra de actieve kool verzadigd is, vervangen wij de volledige module - er is geen uitstoot of vervuiling ter plaatse.
 • De ultramoderne reactiveringsovens zorgen voor een gesloten kringloop: in de meeste gevallen kan de actieve kool op een milieuvriendelijke manier gerecycleerd worden.
 • Daarbij worden geadsorbeerde verontreinigingen op de actieve kool volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese milieuwetgeving.

 

Toepassingen van mobiele actieve koolfilters voor waterbehandeling

Actieve kool adsorbeert een verscheidenheid aan verontreinigende stoffen uit afvalwater, percolaat- en proceswater en is ook geschikt voor bodem- en grondwatersanering. In het bijzonder kunnen de volgende verontreinigende stoffen aanzienlijk worden gereduceerd door het gebruik van mobiele waterzuiveringssystemen van DESOTEC, zodat naleving van de respectievelijke lozingslimieten eenvoudig haalbaar is:

 • COD en BOD (chemische en biologische zuurstofvraag)
 • TOC (totaal organische koolstof)
 • BTEX (vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen)
 • PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
 • AOX (adsorbeerbare organische halogeenverbindingen)
 • Persistente organische polluenten of POP's (bestrijdingsmiddelen, PCB's, residuen van geneesmiddelen, ...)
 • Geur en kleur

Aangezien industrieel afvalwater vaak een groot aantal verschillende verontreinigende stoffen bevat, elk met verschillende fysische en chemische eigenschappen, is het in veel gevallen nodig om meerdere waterzuiveringsstappen in serie toe te passen. Onze mobiele actieve koolfilters kunnen ook worden gebruikt in combinatie met biologische of fysicochemische processen als onderdeel van een meerfasig waterbehandelingssysteem - als voorbehandeling, hoofdbehandeling of als polishing filter.

Bekijk onze case studies rond afvalwaterbehandeling om voorbeelden te zien over hoe onze mobiele actieve koolfilters kunnen worden gebruikt:

COD en BOD

Vermindering van verontreiniging van afvalwater afkomstig van de kuststofrecyclage

Verwijdering van chemische, biologische en zwevende verontreiniging

Minerale olie en koolwaterstoffen:

Verwijdering van olie en koolwaterstoffen uit water in een ondergronds reservoir

AOX en pesticiden:

Verwijdering van AOX uit afvalwater van de farmaceutische industrie

POP (Persistente organische polluenten):

Vermindering van residuen van bestrijdingsmiddelen bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen

Verontreinigd bluswater:

Behandeling van verontreinigd regenwater na een brand in een chemische fabriek

In ons e-book kan u meer te weten komen over hoe u uw afvalwaterbehandeling op maat kunt configureren met mobiele filterunits.

 

Mobiele waterzuiveringssystemen voor de industrie

Als pionier in de ontwikkeling van mobiele filtratiesystemen beschikt DESOTEC over Europa's grootste vloot van mobiele actieve koolfilters voor de behandeling van afvalwater, proceswater en percolaatwater van stortplaatsen. Met de juiste actieve kool kunnen onze filtermodules voor een breed scala aan verontreinigingstypes, inlaatconcentraties en debieten gebruikt worden. Op die manier kunnen oplossingen geleverd worden, die schaalbaar zijn en aanpasbaar aan de eisen van de klant, voor een brede waaier aan toepassingen.

 • Plug-and-play: onze compacte MOBICON filterunits zijn direct klaar voor gebruik en zijn, dankzij 24/7 service en ons eigen wagenpark, meestal binnen één dag ter plaatse.
 • Geen investerings- en onderhoudskosten: u huurt onze mobiele actieve koolfilters op dagbasis.
 • Schone oplossing: de actieve kool hoeft niet ter plaatse behandeld te worden - wanneer deze verzadigd is, vervangen we de volledige filterunit door een van hetzelfde type.   
 • Gesloten kringloop: in onze ultramoderne reactiveringsovens wordt de verzadigde actieve kool geregenereerd en kan vervolgens opnieuw worden gebruikt.
 • Volledige vernietiging van verontreinigende stoffen: de verontreinigingen geadsorbeerd door de actieve kool worden volledig vernietigd in de rookgaszuiveringsinstallatie, inclusief een thermische oxidator, in overeenstemming met de nationale en Europese milieuwetgeving.
 • Innovaties van de Europese marktleider: wij ontwikkelen en verbeteren onze filteroplossingen voortdurend - zodat onze klanten altijd de beste beschikbare technologie ter plaatse krijgen.