Emisja zaniecyszczeń

Oczyszczanie powietrza za pomocą mobilnych filtrów z węglem aktywnym

Air emission treatment

Od przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przez przemysł farmaceutyczny, po produkcję tworzyw sztucznych, polimerów i kompozytów - prawie każda firma produkcyjna potrzebuje rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza z produkcji przemysłowej aby spełnić wymagania dotyczące limitów emisji i zapobiec skargom na uciążliwość zapachową.

Stosując filtry mobilne DESOTEC, otrzymuje się elastyczne, efektywne kosztowo i wygodne rozwiązanie w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza i nieprzyjemnych zapachów, które jest dostosowane do wymagań firmy.

  • Zajmujemy się całą logistyką, łącznie z wymianą filtrów i transportem węgla aktywnego - bez kosztów inwestycyjnych i konserwacyjnych, przerw w produkcji i operacjami z węglem aktywnym na miejscu.
  • Umowy najmu pozwalają na wysoką elastyczność podczas użytkowania.
  • Nasycony węgiel aktywny jest poddawany recyklingowi w DESOTEC w najnowocześniejszych piecach reaktywacyjnych, co zapewnia przyjazny dla środowiska, zamknięty obieg surowców.
  • W procesie reaktywacji zanieczyszczenia zaadsorbowane przez węgiel aktywny są całkowicie niszczone zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi.

Dowiedz się więcej teraz:

 

Zastosowanie mobilnych filtrów z węglem aktywnym do oczyszczania powietrza

Lotne związki organiczne (LZO)

Lotne związki organiczne (LZO) to grupa węglowodorów, które parują w niskich temperaturach i mogą występować w postaci gazowej w temperaturze pokojowej. Emisje LZO pochodzące z przemysłu i handlu w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Głównymi źródłami zanieczyszczeń LZO są produkcja i stosowanie organicznych substancji chemicznych oraz paliw kopalnych, takich jak np. benzen i ropa naftowa. Niektóre LZO są często stosowane jako rozpuszczalniki, np. w farbach i procesach chemicznych.

Ponieważ są one potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, LZO podlegają określonym dyrektywom. Na przykład w Europie emisja LZO jest regulowana zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak i lokalnym. Więcej na ten temat można przeczytać w dalszej części artykułu.

Nasze studia przypadków dadzą Państwu wgląd na różnorodne zastosowania, w których nasze mobilne filtry z węglem aktywnym okazały się niezwykle skuteczne w redukcji emisji LZO do powietrza:

Z naszego e-booka można dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach oczyszczania powietrza dostosowanych do potrzeb klienta z wykorzystaniem mobilnych filtrów z węglem aktywnym DESOTEC.

 

Zapachy

W zależności od rodzaju i stężenia, zapachy mogą silnie oddziaływać na samopoczucie, na przykład w pobliżu zakładów produkcyjnych lub oczyszczalni ścieków. Przyczyną są lotne związki organiczne lub związki nieorganiczne, takie jak siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3). Substancje o niskim progu wyczuwalności zapachu, do których oprócz H2S i NH3 należy np. styren, powodują znaczną uciążliwość zapachową już w niskich stężeniach. Na przykład w przypadku siarkowodoru, który ma charakterystyczny zapach  zgniłych jaj, próg zapachowy wynosi według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaledwie 0,2-2,0 µg/m3.

Adsorbery z węglem aktywnym są idealne do usuwania zapachów spowodowanych przez związki organiczne. Uciążliwości zapachowe spowodowane przez cząsteczki nieorganiczne, takie jak H2S lub NH3, mogą być skutecznie eliminowane za pomocą impregnowanego węgla aktywnego.

Nasze projekty referencyjne pozwalają zapoznać się z wieloma możliwymi zastosowaniami węgla aktywnego do eliminacji odorów oraz zaletami naszych mobilnych systemów oczyszczania powietrza dla przemysłu:

 

Mobilne systemy oczyszczania powietrza od lidera rynku europejskiego

Nasze mobilne filtry z węglem aktywnym AIRCON do oczyszczania gazów i powietrza i typy węgla aktywnego mogą pokrywać szeroki zakres typów zanieczyszczeń, stężeń wlotowych i przepływów. Stanowi to wygodne i oszczędne rozwiązanie filtracji dla przemysłowych emisji do powietrza. Filtry mogą być dostosowywane do potrzeb.  Filtry ustawione szeregowo umożliwiają dokładniejsze doczyszczanie powietrza, natomiast ustawione równoległe umożliwiają obsługę  większych przepływów powietrza.

  • Plug and play: Moduły filtracyjne DESOTEC są gotowe do natychmiastowego użycia i mogą być podłączone w ciągu 30 minut.
  • Serwis 24/7: Jesteśmy dostępni przez całą dobę i posiadamy własną flotę pojazdów - dzięki czemu filtr z węglem aktywnym będzie na miejscu w możliwie najkrótszym czasie.
  • Opłata za wynajem (stawka dzienna): Nie ma kosztów inwestycji i utrzymania.
  • Czyste rozwiązanie: Gdy tylko węgiel aktywny zostanie nasycony, wymieniamy kompletny filtr na jednostkę tego samego typu – opróżnienie filtra i recykling zużytego węgla aktywnego odbywa się w DESOTEC.
  • Całkowite zniszczenie zanieczyszczeń: Zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi, zaadsorbowane zanieczyszczenia są całkowicie niszczone w instalacji oczyszczania spalin, w skład której wchodzi dopalacz.
  • Innowacje od lidera rynku europejskiego: Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem naszych produktów i rozwiązań - dzięki temu zawsze pracujesz z najlepszymi dostępnymi technikami.
 

Substancje zanieczyszczające powietrze: przepisy prawne i wytyczne

Od końca lat 70-tych w Europie rozwijał się trend opracowywania i wdrażania środków mających na celu poprawę jakości powietrza. Początki wytycznych dotyczących jakości powietrza w UE miały miejsce w 1996 roku wraz z opracowaniem Dyrektywy Ramowej w sprawie Jakości Powietrza (1996/62/WE), która określała, w jaki sposób jakość powietrza będzie oceniana i zarządzana w państwach członkowskich. Ramowa Dyrektywa o Jakości Powietrza została później połączona z innymi dyrektywami w Dyrektywę o Jakości Powietrza (2008/50/EC). Kolejna rewizja tej dyrektywy planowana jest na rok 2022.

Ponieważ procesy produkcji przemysłowej mają znaczący udział w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza w Europie, opracowano Dyrektywę o Emisjach Przemysłowych (IED). Reguluje ona emisje zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych i ma na celu ochronę środowiska przed szkodliwymi emisjami przemysłowymi poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Ponieważ zanieczyszczenia powietrza przemieszczają się na duże odległości i przekraczają granice różnych państw członkowskich, UE posiada również środki mające na celu zmniejszenie krajowego zanieczyszczenia powietrza poprzez określenie krajowych wartości maksymalnych dla kluczowych zanieczyszczeń. Jest to określone w Dyrektywie o Krajowych Zobowiązaniach Redukcji Emisji (Dyrektywa NEC), znanej również w przemyśle jako Krajowe Pułapy Emisji.

Te nadrzędne dyrektywy europejskie są następnie wdrażane w ramach ustawodawstwa krajowego i planów działania poszczególnych państw członkowskich.

Obecnie nie ma nadrzędnej europejskiej regulacji dotyczącej odoru  jednak niektóre państwa członkowskie posiadają krajowe lub regionalne regulacje i limity. Tak jest na przykład w przypadku Niemiec i Włoch.