5 typowych pytań dotyczących ChZT

Co oznacza skrót ChZT?

Skrót ChZT oznacza „chemiczne zapotrzebowanie na tlen”. Wartość ta określa ilość tlenu, jaka byłaby potrzebna do pełnego utlenienia wszystkich związków organicznych i niektórych nieorganicznych. Jest to miara, która może posłużyć do określenia ilości związków organicznych w wodzie i jest najczęściej używanym wskaźnikiem do pomiaru poziomu zanieczyszczenia. Wskaźnik ten jest również stosowany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, które zobowiązują większość zakładów przemysłowych do obniżania poziomów ChZT poniżej określonych wartości.

Jaka jest różnica między ChZT a BZT?

BZT lub „biologiczne zapotrzebowanie na tlen” to ilość rozpuszczonego tlenu potrzebna mikroorganizmom do rozkładu materiału organicznego obecnego w wodzie w określonych ramach czasowych. BZT jest często używany przez miejskie oczyszczalnie ścieków, aby zorientować się, jak skuteczne będzie ich oczyszczanie. ChZT obejmuje wszystko, co może ulec utlenieniu, podczas gdy BZT dotyczy jedynie tej części, która może ulec biodegradacji.

Jakie są typowe źródła ChZT?

Podobnie jak w przypadku LZO w emisji do powietrza, ChZT w wodzie może być wynikiem zarówno naturalnych źródeł, jak i działalności człowieka. Rozkład opadłych liści, glonów czy martwych ryb to przykłady naturalnych źródeł. ChZT powstałe również w wyniku działalności człowieka jest często związane z przemysłem i gospodarstwami domowymi poprzez stosowanie środków czyszczących, rozpuszczalników i pestycydów, ale także w wyniku przemieszczania odpadów lub recyklingu.

Jaki jest wpływ ChZT na środowisko?

Zazwyczaj wysoki poziom ChZT sugeruje wyższy poziom zanieczyszczenia, ale nie zawsze tak jest, ponieważ ChZT może również pochodzić ze źródeł naturalnych. Wysokie poziomy ChZT mogą powodować ubytek ilości tlenu z wody, niezależnie od źródła ChZT. Może to spowodować masowe wymieranie organizmów wodnych. Każdego roku duża liczba ryb ginie z powodu niedoboru tlenu spowodowanego zanieczyszczeniem. ChZT spowodowane zanieczyszczeniem może być również toksyczne dla środowiska lub może akumulować się w łańcuchu pokarmowym, gdy zanieczyszczenia nie ulegają naturalnej degradacji. W takim przypadku mówimy o trwałych zanieczyszczeniach organicznych. Typowymi przykładami są pestycydy.

Jak można usunąć ChZT z wody?

Najbardziej optymalna technika usuwania ChZT w dużym stopniu zależy od składu i podatności na biodegradację. ChZT ulegające biodegradacji często można łatwo usunąć na drodze biologicznego oczyszczania. Obróbka fizyczno-chemiczna może również pomóc w zmniejszeniu stężenia, podczas gdy węgiel aktywny jest często używany do usuwania opornego ChZT. Czesto wymagane jest wielostopniowe oczyszczanie.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.