Firma DESOTEC pomaga branży chemicznej w spełnianiu wymogów dotyczących ścieków i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

activated carbon

Zgodnie z obecnymi trendami mającymi na celu czyste i bezpieczne środowisko w Europie, przepisy dotyczące ścieków i emisji gazów stają się coraz bardziej restrykcyjne.

W ostatnim czasie opracowano wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) oczyszczania ścieków i gazów (Komisja wdrażająca decyzję (UE) 2016/90, Dyrektywa 2010/75/UE).

Dokument ten wskazuje aby przemysł chemiczny przystosował procesy do nowych limitów emisji na przestrzeni 4 lat. Spełnienie wymogów dotyczących zanieczyszczenia środowiska może zostać osiągnięte przy zastosowaniu technologii wykorzystującej adsorpcję na węglu aktywnym.

W połączeniu z mobilnymi filtrami firmy DESOTEC nasze rozwiązania wykorzystujące węgiel aktywny stanowią najpewniejszy sposób dostosowania się do obowiązujących przepisów w Polsce i w Europie.

Firma DESOTEC zapewnia właściwe rozwiązania umożliwiające przystosowanie się do nowych wytycznych, a co za tym idzie – uniknięcie kosztów wynikających z niedostosowania się do tych norm.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.