Metoda termicznej rekultywacji gleby wykorzystująca węgiel aktywny do usuwania kreozotu

Czym jest kreozot?

Kreozot był szeroko stosowany jako środek zapobiegający gniciu do impregnacji drewnianych podkładów kolejowych i słupów telegraficznych. W przeszłości, kiedy świadomość ekologiczna była niższa, w zakładach impregnacji drewna często dochodziło do zanieczyszczenia gleby kreozotami. Kreozoty stanowią szereg produktów będących mieszaninami wielu związków organicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, fenol, krezole itp. (zob. tabela nr 1). Obecnie w zasadzie nie stosuje się już kreozotu do impregnacji drewna, ponieważ wykazuje on działanie toksyczne i rakotwórcze, a ponadto dostępne są już lepsze i bezpieczniejsze substancje impregnujące.

Węglowodory aromatyczne Kwasy smołowe / fenole
Inden Fenol
Bifenyl o-krezol
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m-, p-krezol
Naftalen 2,4-Dimetylofenol
1-Metylonaftalen Naftole
2-Metylonaftalen Zasady smołowe / Związki heterocykliczne zawierające azot
Dimetylonaftaleny Indol
Acenaftylen Chinolina
Acenaften Izochinolina
Fluoren Benzochinolina
Metylofluoreny Metylobenzochinolina
Fenantren Karbazol
Metylofenantreny Metylokarbazole
Antracen Benzokarbazole
Metyloantraceny Dibenzokarbazole
Fluoranten Akrydyna
Piren Aminy aromatyczne
Benzofluoreny Anilina
Benzoantracen Związki heterocykliczne zawierające siarkę
Benzofluoranten Benzotiofen
Chryzen Dibenzotiofen
Benzopiren Związki heterocykliczne zawierające tlen / furany
Benzopiren Benzofuran
Perylen Dibenzofuran

Tabela nr 1: niektóre substancje chemiczne wchodzące w skład smoły węglowej - kreozotu

Proces rekultywacji gleby: usuwanie kreozotu i miejscowe oczyszczanie powietrza/wody

Kompletny proces rekultywacji gleby obejmuje dwa etapy: usuwanie kreozotu jako takiego (za pomocą technologii ET-DSP) i oczyszczanie powietrza/wody po ich wydobyciu z gleby (z wykorzystaniem mobilnego systemu oczyszczania).

Usuwanie kreozotu: elektro-termiczny dynamiczny proces oddzielania zanieczyszczeń (ET-DSP™)

Na terenie dawnego zakładu nasycania kreozotem, należącego kiedyś do przedsiębiorstwa telegraficzno-telefonicznego Regie voor Telegraaf en Telefoon, poprzednika belgijskiego państwowego operatora telekomunikacyjnego, realizowany jest proces usuwania historycznego skażenia kreozotem z wykorzystaniem technologii rekultywacji termicznej in-situ. Ta opatentowana metoda, opracowana specjalnie dla celów oczyszczania terenów skażonych, znana jest pod nazwą „elektro-termicznego dynamicznego procesu oddzielania zanieczyszczeń” (ET-DSP™). Metoda ET-DSP™ polega na zainstalowaniu pod powierzchnią gruntu pewnej liczby elektrod, których zadaniem jest ogrzewanie gleby za pomocą energii elektrycznej Elektrody umieszczane są w różnych miejscach na różnych głębokościach w obrębie zanieczyszczonej działki, a prąd zasilający każdą elektrodę jest nieprzerwanie regulowany przez komputer, dzięki czemu cała zanieczyszczona strefa jest ogrzewana równomiernie. Termiczna rekultywacja in situ na terenie obiektu w Belgii

Termiczna rekultywacja in situ na terenie obiektu w Belgii (zdjęcie autorstwa Euremtech BVBA)

Oczyszczanie powietrza / wody w miejscu zanieczyszczenia za pomocą węgla aktywnego

Następnie dokonuje się wyprowadzenia powietrza/wody z gruntu i ich oczyszczenia przy pomocy rozwiązań technologicznych firmy DESOTEC, wykorzystujących węgiel aktywny, tzn. mobilnych systemów oczyszczania AIRCON® i MOBICON®. Cały proces można schematycznie przedstawić w następujący sposób: Proces rekultywacji gleby

Proces rekultywacji gleby: Metoda ET-DSP™ i oczyszczanie powietrza/wody w systemie mobilnym

Filtry AIRCON® HC do usuwania kreozotu

Filtry AIRCON® HC do usuwania kreozotu Udostępnione przez DESOTEC urządzenia do oczyszczania w miejscu skażenia wykonywały następujące operacje

 

    1. Oczyszczanie wydobytego powietrza, wysoko obciążonego zanieczyszczeniami Natężenie przepływu: 765 Nm3/h Temperatura: <25°C Moduł zaworów na ramie 2 x AIRCON® HC AIRPEL® 20
    2. Odpędzanie powietrzem Natężenie przepływu: 5 m3/h Temperatura: <35°C2 x AIRCON® 2000 AIRPEL® 20
    3. Usuwanie kreozotu z wody Natężenie przepływu: 4 m3/h Temperatura: <30°C 2 x MOBICON® 2000 ORGANOSORB® 20-AA

W ciągu operacji oczyszczania, przewidzianej na sześć miesięcy, planuje się wydobycie ponad 30 000 kg kreozotu i przekazanie go do autoryzowanego punktu utylizacji, gdzie zostanie unieszkodliwiony w sposób bezpieczny dla środowiska. Są Państwo zainteresowani kompleksowymi technologiami oczyszczania firmy DESOTEC i innymi usługami świadczonymi dla przedsiębiorstw w różnych krajach? Zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym czasie - jesteśmy do Państwa usług!

 

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.