Neutralizacja zapachów podczas przetwarzania odpadów komunalnych

Każdego dnia gospodarstwa domowe produkują odpady. W trakcie przetwarzania mechaniczno-biologicznego różnych frakcji odpadów kluczowe znaczenie ma neutralizacja zapachów. Filtry Aircon V-XL marki Desotec potwierdziły wielokrotnie swoją wartość dodaną między innymi we Francji.

Pod koniec 2012 roku we Francji znajdowało się około sześćdziesięciu instalacji do przetwarzania mechaniczno-biologicznego, które łącznie przetworzyły 4,5 miliona ton  odpadów komunalnych. Instalacje MBP (przetwarzania mechaniczno-biologicznego) przetwarzają odpady komunalne pozostające po zbiórce selektywnej. Przetwarzanie polega na zastosowaniu konkretnych procesów przetwarzania mechanicznego (na przykład sortowanie) i obróbki biologicznej (np. kompostowanie i metanizacja). W pozostałej części Europy największą uwagę poświęca się na produkcję RDF (stałego paliwa alternatywnego) lub stabilizację  frakcji materiałowej, natomiast we Francji preferuje się zwykle metanizację a pofermentwprowadza się do gleby lub poddaje kompostowaniu

Tego rodzaju instalacje powodują zanieczyszczenie powietrza, które musi zostać oczyszczone. O tym, w jakim stopniu należy oczyścić powietrze, decydują głównie dwa czynniki: charakterystyka strumieni powietrza powstających w procesach przetwarzania odpadów oraz zwymiarowanie systemu wentylacji powietrza Zazwyczaj neutralizacja zapachów stanowi około 15%   całkowitych kosztów budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.Im większa instalacja, tym większe wyzwanie stanowi rozwiązanie problemu z zapachem.

Niemożliwe jest zaprojektowanie biofiltrów do oczyszczania bardzo dużych ilości powietrza  dlatego najlepsze   rozwiązanie stanowią filtry z węglem aktywnym. Są one bezpieczniejsze, bardziej kompaktowe, wymagają mniejszej obsługi i w związku z tym są bardzo wydajne. Również w przypadku filtrów biogazu filtry z węglem aktywnym okazały się dobrym rozwiązaniem do usuwania H2S i LZO
(lotnych związków organicznych).

Latem firma Desotec zainstalowała we franscuskim  departamencie Vendée dwa filtry Aircon V-XL. Jeden z nich umieszczono w hali przyjmowania odpadów, a drugi w hali, w której dojrzewa kompost. Obydwa oczyszczają przepływ nominalny 55 000 m³/h. Oddzielny układ biofiltra i płuczka H2SO4 oczyszcza wilgotne powietrze w budynku, natomiast węgiel aktywny służy do zwiekszenia ilości wymian powietrza i poprawienia jakości powietrza dla personelu.

W departamencie Morbihan dwa filtry Aircon V-XL od trzech lat pozwoliły na zwiększenie  ilości oczyszczanego powietrza oraz poprawiły jego jakość. Instalacja przetwarza rocznie 45 000 ton   odpadów komunalnych . W 2021 roku pojawi się nowa instalacja z czterema filtrami Aircon V-XL , która zastąpi i zmodernizuje obecną  instalację    filtrowania powietrza.