Odgazowywanie barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych i kontrola emisji LZO

Wprowadzenie: barki zbiornikowe do transportu substancji chemicznych i emisji LZO

Drogi wodne są często wykorzystywane do transportu pomiędzy producentami, pośrednikami i odbiorcami końcowymi produktów przemysłu petrochemicznego, substancji pod ciśnieniem, produktów ropopochodnych i powstałych z rafinacji ropy naftowej oraz substancji chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie. Podczas transportu i przesyłu tych produktów, w parkach zbiornikowych lub w trakcie załadunku i rozładunku, może dochodzić do emisji lotnych związków organicznych (LZO).

Kontrola emisji LZO

Tabela 1.: Emisja LZO

Park zbiornikowy

Załadunek

 • napełnianie
 • inertyzacja
 • odpowietrzanie
 • okręt
 • samochód ciężarowy
 • wagon towarowy

Potencjalny poziom emisji LZO jest uzależniony od wielu czynników:

 • konstrukcji docelowej jednostki pływającej lub zbiornika;
 • prędkości załadunku;
 • charakterystyki obecnego ładunku;
 • charakterystyki poprzedniego ładunku;
 • warunków na morzu (w przypadku załadunku na morzu);
 • temperatury;
 • czasu od rozładunku poprzedniego frachtu.

Poniżej wyszczególniono najczęstsze ładunki masowe substancji organicznych:

Tabela 2. – Częste ładunki masowe substancji organicznych

Ropa naftowa Frakcje ropy naftowej Substancje chemiczne
  Akrylany Alkohole
Węglowodory alifatyczne Benzen
Rozpuszczalniki na bazie węglowodorów aromatycznych Kumen
Benzyna Estry
Benzyny przemysłowe Etanol
Nafta Etylobenzen
Ciężka benzyna Dichlorek etylenu
  Glikole
  Ketony
  Metanol
  Styren
  Toluen
  Ksyleny

1 listopada 2009 roku w Europie weszła w życie Konwencja o zbiórce, składowaniu i odbiorze odpadów powstających podczas żeglugi na Renie i śródlądowych drogach wodnych z 9 września 1996 roku (ang. Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste produced during Navigation on the Rhine and Inland Waterways, CDNI) (źródło: strona internetowa CDNI). Konwencja CDNI została przyjęta przez sześć państw (Luksemburg, Szwajcarię, Holandię, Belgię, Niemcy i Francję) i obowiązuje na całej długości rzeki Ren oraz wszystkich śródlądowych drogach wodnych w Niemczech, Holandii i Belgii oraz na odcinku międzynarodowym rzeki Mozeli w Luksemburgu i Francji. Część B rozporządzenie zawiera ustalenia dotyczące obsługi resztek ładunkowych oraz odpadów powstających w procesie transportu ładunków.

Odgazowywanie statków śródlądowych

Wyzwanie:
 • Pojemność zbiornika 3000 m3
  • Szybkość przepływu 1000 m3/godz
  • Zmienny ładunek

Nasze rozwiązanie

 • Zbiornik otwarty
 • 2 x filtr AIRCON® 2000
 • ATEX
 • Pomiar DGW
 • Monitorowanie poziomu CO
 Kontrola emisji LZO: odgazowywanie statków śródlądowych

Firma DESOTEC Activated Carbon oferuje rozwiązania do: usuwania LZO:

 • odgazowywanie (śródlądowych) barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych;
 • obsługa statków (śródlądowych).

usuwania uciążliwych zapachów:

 • wentylacja zbiorników w parkach zbiornikowych;
 • statki (śródlądowe).

Zachęcamy do kontaktu w sprawie rozwiązań do kontroli emisji LZO. Jesteśmy do Państwa usług! Firma DESOTEC Activated Carbon specjalizuje się w doborze najbardziej odpowiednich rodzajów węgla aktywnego. Oferuje rozwiązania do oczyszczania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.