Rozwiązywanie problemów związanych z remediacją gruntów – dekontaminacja terenów poprzemysłowych

Szacuje się, że w całej UE istnieje 2,8 mln   terenów, na których odbywa się lub odbywała się potencjalnie zanieczyszczająca działalność, z czego 650 tys. zostało oficjalnie zarejestrowanych  .[1] Obejmują one nieaktywne i wciąż działające stacje benzynowe, fabryki i składowiska odpadów oraz składowiska chemiczne.

Aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i szkodom dla zdrowia ludzkiego, często konieczne jest oczyszczenie gruntów. Wiąże się to z koniecznością oczyszczania powietrza i/lub wody gruntowej  

Remediacja gruntu może odbywać się na miejscu (in situ) lub w innym miejscu (ex situ), z wykorzystaniem różnych technik. Proces ten zależy od rodzaju gruntów, wykrytych zanieczyszczeń, stopnia dostępności zanieczyszczonego obszaru,  czy substancje zanieczyszczające przedostały się do wód gruntowych, a także od   proponowanego sposobu użytkowania danego miejsca.

DESOTEC dostarcza firmom w całej Europie rozwiązania w zakresie remediacji zanieczyszczonych terenów, opracowując mobilne filtry z węglem aktywnym do adsorpcji zanieczyszczeń.

Typowe zanieczyszczenia

Większość zanieczyszczeń pochodzących z terenów poprzemysłowych, które mogą być oczyszczane za pomocą filtrów DESOTEC, to składniki organiczne:

Ropopochodne, powszechnie spotykane wokół stacji benzynowych będące pozostałością starych wycieków.

Aromatyczne węglowodory, w tym z grupy BTEX: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen. Są one szeroko stosowane w produkcji i mogą być rakotwórcze.

Węglowodory chlorowcopochodneskładniki organiczne zawierające chlor, fluor i/lub brom. Dobrze znanymi produktami są środki czyszczące powszechnie stosowane w czyszczeniu na sucho oraz w odtłuszczaniu części maszyn.

TZO to związki organiczne, które nie ulegają naturalnemu rozkładowi w środowisku. Po przedostaniu się do cieków wodnych mogą być spożywane przez mikroorganizmy oraz ryby i przedostawać się do ludzkiego układu pokarmowego. Nawet w niskich stężeniach stanowią one bardzo duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W miarę pojawiania się coraz większej ilości dowodów na ich szkodliwość, a także rozwoju sposobów ich wykrywania, władze i przedsiębiorstwa dokładają coraz większych starań, aby je usunąć. TZO znajdują się obecnie w unijnym wykazie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Ramy prawne

Skala problemu w Europie została już udokumentowana przez Wspólne Centrum Badawcze UE w sprawozdaniu z 2018 roku,[2] jednak nie ma jednolitych ram prawnych regulujących kwestię zanieczyszczenia gruntów. Zamiast tego różne regiony i kraje wyznaczyły własne limity i cele.

Niektóre kraje, w tym Austria, Belgia, Francja i Holandia, rozpoczęły wprowadzanie przepisów dotyczących zanieczyszczenia gruntów w latach osiemdziesiątych XX w. Inne, takie jak Bułgaria, Rumunia i Słowenia, zaczęły zajmować się tą kwestią w latach 2000–2010.

Limity zanieczyszczeń zależą również od planowanego wykorzystania danego terenu, przy czym obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową podlegają bardziej rygorystycznym przepisom niż te, które są planowane dla  przemysłu.

 Oczyszczanie wód gruntowych

Wody gruntowe zwykle ulegają zanieczyszczeniu z powodu wcześniejszych wycieków substancji organicznych i metali ciężkich. Najczęściej stosowaną metodą jest wypompowanie i oczyszczenie wody gruntowej  lub zastosowanie  bariery hydraulicznej.

Powyższe metody zakładają wypompowanie wód gruntowych na powierzchnię przez szereg studni  , oczyszczanie na powierzchni w celu usunięcia zanieczyszczeń, a następnie ponowne zatłoczenie do warstwy wodonośnej lub   odprowadzanie do kanalizacji.

Zastosowanie bariery hydraulicznej zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń poza danąstrefę.

Filtry MOBICON firmy DESOTEC można montować w systemach do remediacji w celu adsorpcji zanieczyszczeń z pompowanej wody.

Remediacja gruntu: ex situ

Remediacja gruntów ex situ jest najczęściej stosowaną metodą   usuwania LZO z gleby.

Na terenach poprzemysłowych polega ona na wykopaniu zanieczyszczonych gruntów i przetransportowaniu ich do odpowiedniego zakładu w celu oczyszczenia lub unieszkodliwienia. Oczyszczony grunt może następnie wrócić na pierwotne miejsce.

Istnieją dwa etapy, na których emitowane są zanieczyszczenia  Podczas wykopywania   gruntów uwalniane są opary zawierające zanieczyszczenia  . Do niedawna  opary były po prostu wypuszczane do atmosfery w stanie nieoczyszczonym, ale obecnie presja społeczna doprowadziła do wprowadzenia bardziej rygorystycznych obostrzeń.

Miejsce wykopu jest przykrywane dużym namiotem, wystarczająco dużym, aby pomieścić sprzęt do kopania. Powietrze w namiocie wymaga oczyszczenia przed wprowadzeniem do atmosfery.

Na etapie oczyszczania w zakładzie zewnętrznym uwalniane są opary zawierające wysokie stężenia zanieczyszczeń. Również w tym przypadku należy je usunąć, zanim opary będą mogły zostać uwolnione do atmosfery..

DESOTEC posiada  w ofercie filtry odpowiednie dla obu etapów.

Filtr AIRCON H zastosowany podczas wydobycia gruntów może obsługiwać duże natężenia przepływu rzędu 30000-2000000 m 3 /h.

Jest to rozwiązanie szczególnie ekonomiczne i generalnie dużo lepsze od rozwiązań alternatywnych, takich jak spalanie powietrza lub oczyszczanie biologiczne. Filtr AIRCON H został zaprojektowany tak, aby zapewnić niski spadek ciśnienia, a tym samym oszczędność kosztów energii. Ponadto DESOTEC jest w stanie reaktywować zużyty węgiel, dzięki czemu można go ponownie wykorzystać.

AIRCON HC-XL jest  z kolei realnym rozwiązaniem opracowanym specjalnie do obsługi wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Remediacja gruntów: in situ

Czasami konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń historycznych   na terenie fabryk lub   stacji benzynowych, które nadal działają. W takich sytuacjach wykopanie gruntów byłoby niemożliwe bez rozbiórki budynków znajdujących się na tym terenie.

Zamiast tego grunt jest oczyszczany np. termicznie.  Zanieczyszczenia doprowadza się do formy gazowej, a następnie filtruje   w celu adsorpcji zanieczyszczeń. W rezultacie  procesu odciągania oparów z gleby (ang. soil vapor extraction, inaczej SVE) oczyszczone powietrze może być bezpiecznie uwolnione do atmosfery.

W ten sposób powstają zazwyczaj bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń, które kiedyś były trudne do wychwycenia. DESOTEC sprostał temu wyzwaniu, opracowując filtr AIRCON HC-XL specjalnie dla takich sytuacji.

Kwestie bezpieczeństwa

Tam, gdzie występują wysokie stężenia zanieczyszczeń, istnieje możliwość powstania zapłonu  filtrów. Może to być potencjalnie niebezpieczne, w szczególności jeśli filtry zostaną pozostawione bez nadzoru   przez kilka dni.

Dlatego też DESOTEC opracował układ INERTI-BOX do stosowania razem z filtrami AIRCON HC-XL. Jest to urządzenie monitorujące wyloty filtrów i wykrywające zapłon złoża, zanim staną się on zagrożeniem.

DESOTEC – Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Firma DESOTEC jest dumna ze swojego innowacyjnego podejścia. Zawsze szukamy sposobów na rozwój, dostosowując nasze rozwiązania do nowych rodzajów prac rekultywacyjnych.

Współpracujemy z wieloma firmami zaangażowanymi w prace remediacyjne, dostarczając filtry na zasadzie wynajmu, które byłyby zbyt kosztowne w przypadku zakupu.

Cieszymy się, że możemy być uważani za wysoce wiarygodnych partnerów i liderów w naszej branży, cenionych za nasze podejście do rozwiązywania problemów i innowacyjne rozwiązania, które dostarczamy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszej pracy w dziedzinie remediacji gruntu w całej Europie.

 

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.