Usuwanie siarkowodoru z biogazu - Części 1

Schwefelwasserstoff Entfernung aus Biogas - Teil 1

Usuwanie siarkowodoru z biogazu

Siarkowodór (H2S) jest zawsze obecny w biogazie, choć jego stężenie może się różnić w zależności od przechodzącego rozkład surowca. Stężenie siarkowodoru w wytwarzanym gazie jest wypadkową substratu poddawanego fermentacji i nieorganicznej zawartości siarczanu. Odpady bogate w białka zawierające aminokwasy siarkowe (metioninę i cysteinę) mogą w znaczny sposób wpływać na poziomy siarkowodoru w biogazach.

Techniki usuwania siarkowodoru

Nieorganiczny siarczan zawarty w poddawanym fermentacji surowcu zostaje też przetworzony przez bakterie redukujące siarczany (SRB) w biogazowni, co przyczynia się do zwiększenia poziomu siarczków w biogazie. Siarkowodór zawarty w biogazie generuje nieprzyjemny zapach, powoduje korozję, a podczas spalania wydziela siarkę. Przy zbyt wysokich poziomach siarczku w biogazie konieczne może być jego usunięcie w celu ochrony instalacji i urządzeń, zwłaszcza jeśli uzyskany gaz ma być stosowany w silnikach spalinowych o spalaniu wewnętrznym, turbinach lub ogniwach paliwowych.

Usuwanie siarkowodoru z biogazu AIRCON

Do usuwania siarkowodoru z biogazu wykorzystuje się różne sposoby oczyszczania, takie jak:

  • adsorpcja z użyciem żelaznej „gąbki”,
  • adsorpcja z użyciem granulek tlenku żelaza,
  • adsorpcja za pomocą węgla aktywnego,
  • płuczka wodna,
  • płuczka NaOH,
  • usuwanie biologiczne na złożu filtracyjnym.

Porównując różne technologie należy brać pod uwagę nie tylko koszt adsorbentu lub używanych środków chemicznych, ale i również parametry takie jak zdolność pochłaniania, wymogi co do warunków, w jakich zachodzą reakcje, wykorzystanie ciężarówek z pompami próżniowymi do opróżniania filtrów, koszty utylizacji i transportu odpadów, itp. W niektórych przypadkach może wystąpić ryzyko samozapłonu zużytego lub stosowanego adsorbentu.

Usuwanie wodoru z procesu siarczek żelaza gąbczastego

Żelazna gąbka składa się z wiórów lub strużyn drewna impregnowanych uwodnionym tlenkiem żelaza. Gdy metody tej używa się do oczyszczania biogazu, gąbka jest wystawiona na działanie H2S i merkaptanów, w wyniku czego wytworzą się siarczki żelaza i merkaptydy żelaza. Usunięcie H2S za pomocą żelaznej gąbki spowoduje wytworzenie się siarczków żelaza:

2Fe2O3 + H2O + 6H2S --> 2Fe2S3 + 8H2O

Gdy zużyta gąbka (siarczek żelaza) jest następnie usuwana z instalacji oczyszczającej i wystawiona na działanie powietrza, może się ponownie utlenić do postaci tlenku żelaza i siarki elementarnej w wyniku następującej reakcji egzotermicznej:

2Fe2S3 + 3O2 --> 2Fe2O3 + 6S

Ta ostatnia reakcja ma charakter egzotermiczny, co oznacza samoczynne wytworzenie się wysokiej temperatury i możliwość zapłonu.

Nie wahaj się skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania siarczku wodoru i rozwiązań uzdatniania biogazu w ogóle!

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.