Usuwanie zanieczyszczeń w branży chemicznej

Europejska branża chemiczna stanowi główny filar gospodarki, zatrudniając bezpośrednio 1,2 mln osób i dostarczając niezbędne produkty do wielu innych sektorów.

Z naszego doświadczenia w tej branży wynika, że oczyszczanie powietrza i ścieków to częste  wyzwania na różnych etapach procesów produkcyjnych. Filtracja na węglu aktywnym jest skutecznym rozwiązaniem dla    wielu procesów w branży chemicznej.

W tym artykule omawiamy często spotykane problemy i możliwe rozwiązania.
 

Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych w UE

Branża chemiczna w Unii Europejskiej, z rocznym obrotem w wysokości 570 mln EUR, jest drugą co do wielkości po chińskiej.

Substancje  bazowe stanowią 60% sprzedaży substancji chemicznych w UE, nie uwzględniając produktów farmaceutycznych. Należą do nich substancje petrochemiczne: polimery, tworzywa sztuczne i żywice oraz podstawowe substancje nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i nawozy.

Specjalistyczne substancje chemiczne, takie jak farby i środki ochrony roślin, stanowią kolejne 27%. Wraz z produktami farmaceutycznymi ten sektor ciągle się rozwija.

Jeroen Callewaert, dyrektor ds. sprzedaży w DESOTEC, mówi: „Zaletą branży chemicznej w Europie jest jej wszechstronność i kluczowe znaczenie w skali globalnej, zarówno dla badań i rozwoju, jak i dla produkcji”.

„W firmie DESOTEC cieszymy się, że możemy wspierać wszystkie te zróżnicowane rodzaje działalności za pomocą naszych rozwiązań w zakresie oczyszczania. Począwszy  od rozwiązywania wyzwań związanych z ochroną środowiska po zwiększanie wartości dodanej w łańcuchu produkcyjnym”.
 

Cele i zastosowania 

Jest wiele powodów, dla których firmy chemiczne powinny oczyszczać powietrze,  ścieki i substancje chemiczne:

  • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia związanymi z emisjami do powietrza, wody i gleby;
  • Poprawa warunków higienicznych dla pracowników i osób mieszkających w pobliżu fabryki;
  • Usunięcie zanieczyszczeń w celu zwiększenia wartości dodanej produktu, np. w celu odbarwienia.
     

Oczyszczanie emisji do powietrza

Wiele zakładów chemicznych w całej Europie poszukuje rozwiązań pozwalających ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Odpowietrzanie zbiorników magazynowych i reaktorów jest jednym z obszarów wymagających szczególnej uwagi, również podczas procesu czyszczenia lub konserwacji. 

Miejsca pracy, nawet te lekko zanieczyszczone, mogą również wymagać wentylacji w celu poprawy warunków pracy i zmniejszenia uciążliwości zapachowych w sąsiedztwie.

Zanieczyszczenia występujące w emisjach do powietrza obejmują węglowodory aromatyczne, takie jak benzen i toluen, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), takie jak naftalen, cząsteczki chlorowane, takie jak monochlorobenzen (MCB), oraz cząsteczki bromowane.

Emisje z procesów spalania   mogą zawierać dioksyny i kwas solny, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi.
 

Oczyszczanie ścieków

Ścieki powstające w procesie produkcji często wymagają oczyszczenia, zanim będą mogły być bezpiecznie zrzucone do cieków wodnych. Wody poprodukcyjne obejmują wody pochodzące z procesów ekstrakcji oraz reakcji strącania.

W wyniku procesów czyszczenia i konserwacji mogą powstawać ścieki zawierające pozostałości substancji chemicznych użytych w procesie lub produkty ich reakcji, a także rozpuszczalniki stosowane w procesie czyszczenia instalacji.

Oczyszczanie jest niezbędne do zmniejszenia poziomu chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) i adsorbowalnych organicznie halogenków (AOX).
 

Oczyszczanie substancji chemicznych

Często zdarza się, że producenci chcą poprawić jakość, a tym samym wartość samego produktu chemicznego. Może to być standardowy etap w procesie produkcyjnym lub może być wdrożony tymczasowo dla konkretnej partii produktu.

Niektóre produkty po odbarwieniu, na przykład biopaliwa i aminokwasy takie jak metionina lub lizyna, mogą być sprzedawane drożej. Wartość produktu może wzrosnąć również po usunięciu zapachu, na przykład z bioetanolu.

Usuwanie zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń z niektórych substancji chemicznych, takich jak kwas solny, aminokwasy i cyklopentadien, umożliwia użycie ich w szerszej gamie zastosowań.

„Ściśle współpracujemy z dużą firmą chemiczną we Francji”, wyjaśnia Eva Verbrugghe, kierownik sprzedaży DESOTEC. „Oczyszczamy produkowane przez nich aminokwasy. Węgiel aktywny jest używany do usuwania koloru i zanieczyszczeń, co poprawia ogólną jakość produktu końcowego”.
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o usuwanie zanieczyszczeń w branży chemicznej? Pobierz nasz e-book tutaj.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.