Usuwanie zanieczyszczeń w branży chemicznej

Europejska branża chemiczna stanowi główny filar gospodarki, zatrudniając bezpośrednio 1,2 mln osób i dostarczając niezbędne produkty do wielu innych sektorów.

Z naszego doświadczenia w tej branży wynika, że oczyszczanie powietrza i ścieków to częste  wyzwania na różnych etapach procesów produkcyjnych. Filtracja na węglu aktywnym jest skutecznym rozwiązaniem dla    wielu procesów w branży chemicznej.

W tym artykule omawiamy często spotykane problemy i możliwe rozwiązania.
 

Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych w UE

Branża chemiczna w Unii Europejskiej, z rocznym obrotem w wysokości 570 mln EUR, jest drugą co do wielkości po chińskiej.

Substancje  bazowe stanowią 60% sprzedaży substancji chemicznych w UE, nie uwzględniając produktów farmaceutycznych. Należą do nich substancje petrochemiczne: polimery, tworzywa sztuczne i żywice oraz podstawowe substancje nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i nawozy.

Specjalistyczne substancje chemiczne, takie jak farby i środki ochrony roślin, stanowią kolejne 27%. Wraz z produktami farmaceutycznymi ten sektor ciągle się rozwija.

Jeroen Callewaert, dyrektor ds. sprzedaży w DESOTEC, mówi: „Zaletą branży chemicznej w Europie jest jej wszechstronność i kluczowe znaczenie w skali globalnej, zarówno dla badań i rozwoju, jak i dla produkcji”.

„W firmie DESOTEC cieszymy się, że możemy wspierać wszystkie te zróżnicowane rodzaje działalności za pomocą naszych rozwiązań w zakresie oczyszczania. Począwszy  od rozwiązywania wyzwań związanych z ochroną środowiska po zwiększanie wartości dodanej w łańcuchu produkcyjnym”.
 

Cele i zastosowania 

Jest wiele powodów, dla których firmy chemiczne powinny oczyszczać powietrze,  ścieki i substancje chemiczne:

 • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia związanymi z emisjami do powietrza, wody i gleby;
 • Poprawa warunków higienicznych dla pracowników i osób mieszkających w pobliżu fabryki;
 • Usunięcie zanieczyszczeń w celu zwiększenia wartości dodanej produktu, np. w celu odbarwienia.
   

Oczyszczanie emisji do powietrza

Wiele zakładów chemicznych w całej Europie poszukuje rozwiązań pozwalających ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Odpowietrzanie zbiorników magazynowych i reaktorów jest jednym z obszarów wymagających szczególnej uwagi, również podczas procesu czyszczenia lub konserwacji. 

Miejsca pracy, nawet te lekko zanieczyszczone, mogą również wymagać wentylacji w celu poprawy warunków pracy i zmniejszenia uciążliwości zapachowych w sąsiedztwie.

Zanieczyszczenia występujące w emisjach do powietrza obejmują węglowodory aromatyczne, takie jak benzen i toluen, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), takie jak naftalen, cząsteczki chlorowane, takie jak monochlorobenzen (MCB), oraz cząsteczki bromowane.

Emisje z procesów spalania   mogą zawierać dioksyny i kwas solny, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi.
 

Oczyszczanie ścieków

Ścieki powstające w procesie produkcji często wymagają oczyszczenia, zanim będą mogły być bezpiecznie zrzucone do cieków wodnych. Wody poprodukcyjne obejmują wody pochodzące z procesów ekstrakcji oraz reakcji strącania.

W wyniku procesów czyszczenia i konserwacji mogą powstawać ścieki zawierające pozostałości substancji chemicznych użytych w procesie lub produkty ich reakcji, a także rozpuszczalniki stosowane w procesie czyszczenia instalacji.

Oczyszczanie jest niezbędne do zmniejszenia poziomu chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) i adsorbowalnych organicznie halogenków (AOX).

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) są często obecne w ściekach powstałych w wyniku produkcji herbicydów, fungicydów i pestycydów. Nie ulegają biodegradacji, a zatem wymagają oczyszczenia przed zrzutem. Inne znane TZO to cząsteczki PFAS, takie jak sulfonian perfluorooktanu (PFOS) i kwas perfluorooktanowy (PFOA), które mogą występować w wodzie gaśniczej.
 

Oczyszczanie substancji chemicznych

Często zdarza się, że producenci chcą poprawić jakość, a tym samym wartość samego produktu chemicznego. Może to być standardowy etap w procesie produkcyjnym lub może być wdrożony tymczasowo dla konkretnej partii produktu.

Niektóre produkty po odbarwieniu, na przykład biopaliwa i aminokwasy takie jak metionina lub lizyna, mogą być sprzedawane drożej. Wartość produktu może wzrosnąć również po usunięciu zapachu, na przykład z bioetanolu.

Usuwanie zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń z niektórych substancji chemicznych, takich jak kwas solny, aminokwasy i cyklopentadien, umożliwia użycie ich w szerszej gamie zastosowań.

„Ściśle współpracujemy z dużą firmą chemiczną we Francji”, wyjaśnia Eva Verbrugghe, kierownik sprzedaży DESOTEC. „Oczyszczamy produkowane przez nich aminokwasy. Węgiel aktywny jest używany do usuwania koloru i zanieczyszczeń, co poprawia ogólną jakość produktu końcowego”.
 

Rozwiązania DESOTEC dla klientów

DESOTEC oferuje pełen zakres usług dla wielu sektorów branży chemicznej. Nasze rozwiązania mogą być instalowane na stałe lub tymczasowo podczas procesu konserwacji lub jako rozwiązanie awaryjne, jeśli coś złego stanie się z istniejącą instalacją.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, dlaczego firmy chemiczne decydują się na usługi firmy DESOTEC.

 • Elastyczność

Nasze filtry można zamontować w 30 minut, co czyni je bardzo pożądanymi w branży, w której nawet krótkie przestoje mogą z łatwością kosztować miliony euro. Ponieważ są one dostarczane na zasadzie najmu, nie wymagają inwestycji finansowych.

„Skontaktował się z nami zakład chemiczny w Niemczech w związku z tymczasowym projektem oczyszczania emisji lotnych związków organicznych”, wyjaśnia Mario Westerkofort, kierownik sprzedaży firmy DESOTEC w Niemczech.

„W zakładzie zastosowano system termiczny, który standardowo oczyszcza przepływający gaz. Co kilka lat system ten wymaga jednak konserwacji.

W czasie przestoju niezbędne było zastosowanie systemu tymczasowego, aby zapewnić ciągłość produkcji,  cieszymy się, że mogliśmy pomóc”.

 • Łatwość użytkowania

Filtry DESOTEC charakteryzują się budową typu „plug and play”, co czyni je łatwymi w instalacji i obsłudze.

„Rozwiązania mobilne z węglem aktywnym są nowością w niektórych procesach”, dodaje Jeroen Callewaert. „Coraz częściej są one uznawane za bardzo opłacalną i niezawodną opcję”.

 • Modułowość

Gdy natężenie przepływu rośnie lub maleje, DESOTEC może szybko i łatwo dodawać lub usuwać urządzenia, zapewniając ciągłą, właściwą pracę filtrów.

Czasami filtracja jest pierwszym etapem w procesie oczyszczania, polegającym na usuwaniu toksycznych substancji ze ścieków, tak aby można je było skierować do oczyszczalni biologicznych  przed bezpiecznym zrzutem do środowiska.

„Duży producent substancji chemicznych zwrócił się do nas, ponieważ ich istniejący system oczyszczania wody na etapie fizyko-chemicznym był niewystarczający”, mówi Alexandre Hornero, dyrektor regionalny DESOTEC w Hiszpanii. „Ilość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w ściekach po oczyszczaniu pozostawała na zbyt wysokim poziomie, aby można je było zrzucić.

Dodatkowy etap oczyszczania z użyciem węgla aktywnego rozwiązuje ten problem i pozwala klientowi na bezpieczny zrzut ścieków”.

 • Zdrowe środowisko

Jako że węgiel DESOTEC może być poddany recyklingowi, jest to lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Firmy mogą mieć pewność, że nie tylko usuniemy zanieczyszczenia, ale zniszczymy je całkowicie w naszych instalacjach.

Jeroen Callewaert mówi: „Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko puste słowa; to konkretna rzeczywistość w naszym codziennym kontakcie zawodowym z naszymi klientami z branży chemicznej. Zrównoważony charakter każdego z procesów w branży chemicznej jest poddawany analizie i ocenie. DESOTEC oferuje rozwiązania, które pomagają uczynić branżę chemiczną jeszcze bardziej ekologiczną”.

 • Zadowolenie klientów

Producenci coraz częściej wybierają DESOTEC i zastępują istniejące systemy naszymi rozwiązaniami.

Frédéric Meunier, dyrektor sprzedaży na Francję, mówi: „Firma specjalizująca się w magazynowaniu produktów chemicznych szukała lepszego sposobu oczyszczania odgazów wentylacyjnych ze zbiorników magazynowych. Zastąpienie płuczki węglem aktywnym sprawiło, że klient nie musi się już martwić o emisje LZO”.

Firmy chemiczne, które zaopatrujemy, to na ogół międzynarodowe koncerny z wieloma zakładami w Europie i na całym świecie. Po wypróbowaniu naszych filtrów w jednym zakładzie często zwracają się do nas z prośbami o opracowanie rozwiązań dla swoich innych lokalizacji.

 • Usuwanie odpadów poza zakładem

Rozwiązania DESOTEC sprawiają, że klienci nie muszą zajmować się odpadami na miejscu, co jest szczególnie ważne w branży farmaceutycznej, gdzie wymagane jest zachowanie dużej czystości. Klienci otrzymują zamknięte moduły.

Firma DESOTEC ma pozwolenia na transport niebezpiecznych odpadów z dowolnego miejsca w Europie w celu przeprowadzenia prawidłowego recyklingu w Belgii. Dysponujemy personelem pracującym w pełnym wymiarze godzin nad przepisami dotyczącymi odpadów, na wypadek, gdyby klienci nie mieli doświadczenia w kontaktach  z właściwymi instytucjami.

Skontaktuj się z nami

Chętnie omówimy nasze rozwiązania z firmami inżynieryjnymi, osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy, dyrektorami zakładów i innymi osobami pracującymi w branży chemicznej. Skontaktuj się z nami, aby omówić rozwiązania, które DESOTEC może dostarczyć Twojej firmie.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.