Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Oczyszczanie CO₂ w celu waloryzacji

W miarę jak przemysł zmierza w stronę przyszłości zerowej netto, uwaga skupia się na waloryzacji gazów odlotowych zawierających dwutlenek węgla (CO₂) w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Towarzyszy temu rosnące zapotrzebowanie na CO₂, np. ze strony firm zajmujących się żywnością i napojami, firm zajmujących się przetwórstwem żywności oraz powstającego zrównoważonego przemysłu paliwowego i chemicznego. Waloryzacja gazu odlotowego CO₂ wymaga jasnego zrozumienia źródła jego produkcji oraz zanieczyszczeń, które należy usunąć, aby spełnić wymagania różnych zastosowań końcowych. Następnie można zaprojektować i zaoferować odpowiednie rozwiązanie czyszczące.

DESOTEC może być częścią rozwiązania, zapewniając zrównoważoną filtrację w celu redukcji niepożądanych składników w strumieniu CO₂. DESOTEC ma już swój wkład w systemy oczyszczania CO₂ z biogazu do stosowania w sektorze żywności i napojów i dysponuje szeroką wiedzą specjalistyczną, którą można zastosować w innych gałęziach przemysłu.

Czynniki i rynki CO₂

 • Kierowcy

Do niedawna większość CO₂ wykorzystywanego przez przemysł europejski pochodziła z produkcji amoniaku do nawozów. Jednakże niedawny wzrost cen ropy i gazu doprowadził do drastycznego spadku produkcji amoniaku w Europie. Dlatego poszukuje się nowych źródeł CO₂ w celu poprawy dostępności. W Ameryce Północnej zużycie CO 2 jest napędzane głównie przez organiczny rozwój działu Enhanced Oil Recovery (EOR) oraz przemysłu spożywczego i napojów.

Europejski Zielony Ład, inicjatywa EPA Net Zero i podobne przepisy na całym świecie zachęcają do dekarbonizacji przemysłu i ekologizacji produkcji CO₂. Zachęty mogą obejmować ulgi podatkowe i dotacje, przy czym w pewnych okolicznościach obowiązują również certyfikaty handlu uprawnieniami do emisji.

Ponadto rosnąca świadomość zmian klimatycznych wpływa na decyzje kupujących na wszystkich rynkach. Biogenne źródła CO₂, takie jak biogaz, są szczególnie poszukiwane, ponieważ powodują ujemne emisje, co czyni je bardziej zrównoważonymi i opłacalnymi.

 • Rynki

Każdy rynek ma inne wymagania dotyczące czystości CO₂.

Do zastosowań w przemyśle spożywczym gaz musi spełniać rygorystyczne normy. W przypadku innych rynków specyfikacje ustalane są przez użytkowników końcowych. W zastosowaniach niespożywczych głównym powodem oczyszczania CO₂ jest na ogół uniknięcie zatrucia katalizatorów i zapobieżenie korozji rurociągów i instrumentów.

Ustalone rynki:

- Żywność i napoje , obecnie największy rynek. CO₂ wykorzystuje się do nasycania dwutlenkiem węgla oraz jako suchy lód do konserwacji żywności. W przypadku CO 2 o jakości spożywczej czystość musi być wysoka. W UE Dokument EIGA 70/17 określa następujące limity: całkowity S 0,1 µmol/mol = 0,1 ppm, całkowita ilość lotnych węglowodorów 50 µmol/mol = 50 ppm.

Już teraz rynek ten ma trudności ze znalezieniem CO 2. Dalsze przeszkody to potrzeba certyfikacji i identyfikowalności oraz wymogi religijne, np. CO₂ wytwarzany ze źródeł halal.

- Produkcja jedzenia . CO₂ klasy spożywczej stosuje się w: atmosferze obojętnej do pakowania, np. szynki i sera; metody ogłuszania w rzeźniach; i konserwowania owoców w magazynach.

- Przemysł : spawalnictwo, uzdatnianie wody, czyszczenie powierzchni, elektronika itp.

- Produkcja chemiczna i nowe chemikalia : np. zastąpienie oleju CO 2 do produkcji PU do ekologicznych materacy; produkcja wodorowęglanu sodu; jak rozpuszczalnik/atmosfera obojętna itp.

- Przemysł naftowy i gazowy: zwiększone wydobycie ropy.

- Szklarnie , w celu przyspieszenia wzrostu warzyw.

Rynki wschodzące:

- Zrównoważone paliwa i moc X (PtX) . Metanol i węglowodory o wyższej masie cząsteczkowej powstają z CO2 i wodoru w procesach takich jak bezpośrednie uwodornienie, synteza Fischera-Tropscha lub metanol do olefin (MTO). Stosowany jest do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) i innych paliw syntetycznych lub chemikaliów. Rynek ten prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących latach, w miarę jak kraje będą dążyć do osiągnięcia swoich celów UE w ramach Zielonego Ładu.

Źródła CO₂

W zależności od pochodzenia gazy odlotowe będą miały różne stężenia CO 2 i różne składniki, które wymagają oczyszczenia przed waloryzacją.

1- Gazy spalinowe z procesów termicznych lub spalania odpadów, paliw kopalnych i paliw biogenicznych. Bardzo duże strumienie emitują takie gałęzie przemysłu jak stal, cement i budownictwo. Ten gaz odlotowy zazwyczaj zawiera 3-20% CO2 , a także wilgoć, gazy obojętne, a także trucizny katalizatorów/mikroorganizmów, takie jak siarczek karbonylu (COS), dwusiarczek węgla ( CS2 ) itp. Ze względu na stosunkowo niskie stężenie jest to energochłonne wydobycie tego CO₂.

2-
Palne gazy paliwowe produkowane przez biogazownie, rafinerie, górnictwo, ścieki i składowiska. Strumienie te zazwyczaj zawierają 30–50% CO2 , a także lotne związki organiczne (LZO), takie jak metan, wilgoć, ale także trucizny katalizatorów/mikroorganizmów, takie jak siarkowodór ( H2S ), siloksany i inne składniki.

Gazy bogate w 3-CO 2 powstające przy produkcji amoniaku i mocznika (nawozy), etanolu (detergenty), wodoru i tlenku etylenu (do detergentów i tworzyw sztucznych) itp. Te gazy odlotowe składają się prawie wyłącznie z CO 2 , ale zawierają również wilgoć, gazy obojętne, LZO, aminy itp. jako zanieczyszczenia.

Elementy do czyszczenia

Jak pokazano w powyższych przykładach, zanieczyszczenia gazów odlotowych zależą od ich pochodzenia, natomiast zamierzone zastosowanie końcowe określa wymagany poziom oczyszczenia.

Zanieczyszczenia te mogą obejmować:

 • Duże ilości H 2 O, O 2 , N 2 , H 2 , Ar.
 • Cząstki stałe/pył, które należy oddzielić mechanicznie.
 • Ślady składników, które mogą być truciznami katalizatora lub toksycznymi dla mikroorganizmów znajdujących się w dalszej części procesu, a nawet spożycia przez ludzi:

- Składniki kwasowe, takie jak H2S , SO2 , SO3 , HCl, HF, COS, CS2 , CH3SH , HCN, NO, NO2 / NO3 i Cl2 .

- Podstawowe składniki, takie jak NH3 i aminy.

- Składniki palne, takie jak CO, CH 4 , substancje organiczne.

- Biologiczne składniki organiczne, takie jak drożdże i grzyby.

- Składniki metaliczne, takie jak rtęć (Hg), metale ciężkie (Ni, Cr itp.) oraz metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych (Na, K, Ca, Ba), które występują raczej w postaci aerozoli niż cząstek stałych.

- Lotne składniki organiczne, takie jak węglowodory aromatyczne, olefiny, aldehydy/kwasy organiczne, dioksyny/furany, oleje/smary itp.

Usuwanie CO2 ze strumieni gazów

Obecnie istnieją cztery główne technologie usuwania CO 2 ze strumieni spalin. Obecnie najczęściej stosuje się absorpcję lub adsorpcję.

1. Płuczki absorpcyjne/mokre

Istnieje kilka różnych technologii, z których najbardziej znaną jest przemywanie aminą. Aminy wychwytują duże ilości H₂S, a także CO₂. Podczas desorpcji błyskawicznej uwalniany jest H₂S wraz z gazowym CO₂, co wymaga dalszego etapu usuwania H₂S. Dodatkowo H₂S stopniowo zmniejsza zdolność amin do ładowania CO₂ i skraca ich żywotność. Dlatego też najlepiej jest usuwać H2S przed płukaniem aminowym lub co najmniej za nim, jeśli CO2 ma być waloryzowane, wraz z innymi zanieczyszczeniami wymienionymi powyżej.

Zazwyczaj pierwszym etapem jest rozpuszczenie gazowego CO₂ w odpowiedniej cieczy, np. ubogiej aminie, w płuczce kolumnowej. Drugi etap polega na desorpcji CO₂ w drugiej kolumnie. Następnie CO₂ należy odwodnić i oczyścić. Następnie prawdopodobnie zostanie sprężony i schłodzony lub nawet skroplony do około 2 MPa i -20°C. Następnie jest gotowy do transportu, przechowywania i ostatecznie dostarczenia użytkownikowi końcowemu.

2. Procedury adsorpcji

Wahania temperatury lub wahania ciśnienia węgla aktywnego (węglowe sita molekularne) lub zeolitów są często wykorzystywane w zastosowaniach związanych z biogazem i w mniejszych zakładach do oczyszczania CO2 z gazów stałych, takich jak metan, azot, tlen, H₂O i Ar. Jednakże śladowe ilości wyżej wymienionych zanieczyszczeń przedostają się przez ten etap i mogą wymagać oczyszczenia.

3. Kriokondensatory

Technologia ta zasadniczo oddziela CO₂ od wilgoci i gazów stałych. Nie jest w stanie osiągnąć bardzo niskiego stężenia zanieczyszczeń. Standardowe turbiny i chłodnice stosowane z każdym strumieniem CO₂ można wzmocnić, aby działały jako skuteczny kriokondensator. Jednakże samo to może nie wystarczyć do spełnienia wszystkich specyfikacji, co może spowodować konieczność dodatkowego czyszczenia w celu ograniczenia innych zanieczyszczeń.

4. Membrany

Oddzielają one gazy odlotowe o wysokim stężeniu CO 2 od gazów kwaśnych, materii biologicznej, niektórych LZO i aerozoli. Potrzebują optymalnych warunków pracy, takich jak temperatura, ciśnienie i wilgotność. Często wyższe stężenia LZO mogą prowadzić do zanieczyszczenia membrany. W przypadku niektórych gazów odlotowych ta technologia separacji może być realną opcją, nawet jeśli kilka membran trzeba połączyć szeregowo w celu uzyskania wysokich stężeń CO₂.

Czyszczenie CO₂ węglem aktywnym

Po oddzieleniu CO2 strumień CO2 może zawierać resztki wody i ślady zanieczyszczeń wymienionych powyżej. Dlatego w wielu przypadkach trzeba będzie go wyczyścić.

Filtracja z węglem aktywnym to sprawdzona technologia, powszechnie stosowana do czyszczenia lub polerowania CO₂. Oferuje następujące kluczowe korzyści:

 • Usuwanie LZO , składników kwasowych i zasadowych, rtęci, składników halogenowych, substancji organicznych, siarki i zapachów.
 • Bardzo przydatny jako etap polerowania po innej technologii, redukując ostatnie ślady składników do poziomu poniżej wykrywalnego.
 • Możliwość oczyszczania zarówno przepływów powietrza/gazu, jak i wody/cieczy .
 • Prosty w instalacji i użytkowaniu.
 • Obsługa zmiennych natężeń przepływu, dzięki czemu nadaje się do procesów wsadowych lub przerywanych.
 • Proces o obiegu zamkniętym , w wyniku którego powstają odpady, które można ponownie wykorzystać do dalszego wykorzystania, zwiększając zrównoważony rozwój.


Filtracja węglem aktywnym ma następujące ograniczenia:

 • Może to być nieekonomiczne w przypadku bardzo dużych przepływów, np. z przemysłu ciężkiego.
 • Nie jest w stanie oddzielić stałych gazów, metanu, etanu ani cząstek stałych.

Typowy proces czyszczenia przy użyciu węgla aktywnego

Proces czyszczenia CO2


DESOTEC znajdowałby się pomiędzy chłodnicą a sprężarką (Filtr 1), za sprężarką (Filtr 2) lub przed technologią separacji (Kondycjonowanie).

Mobilne, zrównoważone rozwiązania filtracyjne firmy DESOTEC

DESOTEC dostarcza mobilne, zrównoważone rozwiązania wykorzystujące węgiel aktywny firmom z różnych sektorów przemysłu, w Europie i Ameryce Północnej.

Nasza modułowa flota filtrów pozwala na przepływ od kilkuset metrów sześciennych na godzinę (m3/h) do 55 000 m3/h w fazie gazowej i 2 m3/h do 50 m3/h w fazie ciekłej. Umieszczając filtry równolegle, można leczyć również większe przepływy.

Oferujemy szeroką gamę gatunków węgla do obróbki i wychwytywania różnych składników. W przypadku zanieczyszczeń kwasowych/zasadowych, takich jak amoniak, aminy, HCl, HCN, H₂S itp. oraz metali, takich jak rtęć, stosuje się węgiel impregnowany.

Zrównoważone postępowanie z odpadami filtracyjnymi jest kluczem do naszej usługi obiegu zamkniętego . Wszystkie odpady filtracyjne transportowane są w zamkniętych filtrach z dala od zakładów klientów i przewożone do naszych najnowocześniejszych obiektów. Składniki zaadsorbowane na węglu są desorbowane i rozkładane w piecach DESOTEC lub waloryzowane. W większości przypadków węgiel aktywny jest reaktywowany w celu ponownego wykorzystania , co obniża koszty klientów, poprawia zrównoważony rozwój oraz zmniejsza nasz i Twój ślad CO 2 .

Studium przypadku: oczyszczanie CO₂ z biogazowni dla sektora spożywczego

Ta duńska fabryka produkuje biogaz z odpadów spożywczych i pozostałości rolniczych.

Po wydobyciu metanu do celów wytwarzania energii powstaje strumień gazów odlotowych CO₂. W większości biogazowni CO₂ byłby uwalniany do atmosfery po oczyszczeniu – ale tutaj jest on waloryzowany.

DESOTEC dostarcza dwa filtry AC3000PE , umieszczone równolegle, jako część systemu oczyszczania obejmującego inną technologię, taką jak sprężarka. Przepływ gazów odlotowych wynosi 2250 m3/h i zawiera 50 ppm H₂S i 2 000 ppm LZO , reszta to CO₂.

Pomiary klienta wykazały, że po oczyszczeniu w strumieniu CO₂ prawie nie pozostają żadne zanieczyszczenia, dzięki czemu produkt nadaje się do stosowania w przemyśle napojowym.

Oczyszczony gaz jest magazynowany w dwóch zbiornikach i gotowy do transportu ciężarówkami do klientów z branży napojów.