Filtry mobilne a filtry stałe na rynku biogazu

Technologia węgla aktywnego jest powszechnie uznawana za skuteczną metodę filtracji na rynku biogazu i biometanu. Jednak zalety filtrów mobilnych w porównaniu z filtrami stacjonarnymi są mniej znane.

Rola filtracji z węglem aktywnym w oczyszczaniu biogazu i biometanu

Filtracja z węglem aktywnym jest szeroko stosowana w przemyśle biogazowym i biometanowym do usuwania niebezpiecznych i szkodliwych zanieczyszczeń z biogazu i gazów odlotowych.

Może usuwać siarkowodór (H₂S) i lotne związki organiczne (LZO), takie jak siloksany i terpeny, które mogą uszkodzić inne elementy instalacji.

Niedogodności w stosowaniu filtrów stałych

Wiele biogazowni, zwłaszcza we Francji, ma mały rozmiar: na przykład te budowane na terenach rolniczych. Ich rolą jest przetwarzanie produktów ubocznych z gospodarstw rolnych na zieloną energię.

Produkcja biogazu jest raczej pobocznym źródłem dochodów. Przed dokonaniem poważnej inwestycji w stały system filtracji zaprojektowany na 15 lat lub dłużej, należy wziąć pod uwagę następujące typowe problemy i związane z nimi ukryte koszty.

Nieprawidłowe wymiary: Stałe filtry są zwymiarowane przed rozpoczęciem produkcji biogazu, z obliczeniami opartymi na podobnych istniejących instalacjach. Jeśli okażą się niepoprawne, trudno jest dostosować stały filtr.

Zmiana parametrów: w wieloletnich projektach kryteria, takie jak stężenia zanieczyszczeń, mogą się zmieniać w czasie, co oznacza, że ​​filtr stały nie jest już odpowiedni do celu.

Zmieniający się surowiec: skład materiałów organicznych wykorzystywanych do fermentacji beztlenowej może również ulec zmianie, wpływając na zanieczyszczenia pod względem stężenia i przepływu, które wymagają oczyszczania. Na przykład, jeśli grupa rolników zbuduje razem biogazownie, wówczas odejście lub dodanie jednego członka może zmienić ilość i skład wsadu.

Nieoczekiwane zanieczyszczenia: Nie zawsze można przewidzieć, które zanieczyszczenia zostaną wykryte w strumieniu biogazu. Operatorzy małych biogazowni mogą nie wiedzieć, jak radzić sobie z nieprzewidzianymi zanieczyszczeniami, a dostosowanie stałych filtrów może nie być możliwe.

Zapłony węgla aktywnego - mogą tworzyć się w złożu filtracyjnym, gdy są one wystawione na działanie tlenu, podczas opróżniania filtra, co powoduje zagrożenie pożarowe. Chociaż takie problemy są rzadkie, ich prawdopodobieństwo wzrasta, jeśli filtry stałe są opróżniane przez osoby nie będące ekspertami bez odpowiednich środków ostrożności.

Pył i odpady niebezpieczne: Proces opróżniania i ponownego napełniania filtra powoduje powstawanie pyłu, który jest szkodliwy dla zdrowia i wymaga szczególnych środków ostrożności oraz odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Zużyty węgiel może stać się niebezpieczny, chociaż próg zmienia się dla różnych cząsteczek.

Składowanie zużytego węgla: Obecnie niektórzy producenci biogazu nadal przechowują zużyty węgiel jako odpad w workach na zewnątrz bez żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa. Odpady z oczyszczania biogazu mogą być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli zawierają duże ilości siarki.

Utylizacja zużytego węgla: W nadchodzących latach przepisy dotyczące odpadów lub możliwości utylizacji zostaną zaostrzone. Producenci biogazu są zobowiązani do uzyskania certyfikatu, że bezpiecznie transportują i usuwają zużyty węgiel.

Problemy z konserwacją: Stałe filtry wymagają regularnej konserwacji, aby zapewnić długoterminową wydajność. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do korozji filtra, na przykład przez H₂S lub wilgoć.

Jeśli zostaną zatkane, ich wydajność spadnie: spadek ciśnienia wzrośnie, a więcej energii będzie potrzebne do przepchnięcia gazu przez filtr, podnosząc koszty.

Przestój: Podczas opróżniania, ponownego napełniania i konserwacji filtrów stałych oczyszczanie biogazu musi zostać wstrzymane, co powoduje utratę zysków i szkody dla środowiska ze względu na spalanie biogazu w pochodni. Opróżnianie filtra wymaga wynajęcia wozu asenizacyjnego do opróżnienia zawartości, co może zająć około jednego dnia. Należy również przestrzegać środków ostrożności, co zabiera więcej czasu.

Zalety mobilnych rozwiązań filtracyjnych DESOTEC

DESOTEC oferuje kompleksowe rozwiązanie oparte na mobilnej filtracji z węglem aktywnym. Obejmuje to nie tylko jednostki filtrujące i węgiel, ale także wiedzę inżynierską i doradztwo, usługi wymiany, konserwację i utylizację odpadów.

Rozwiązania DESOTEC mają następujące zalety w porównaniu z filtrami stałymi dla producentów biogazu.

Wymiarowanie

System DESOTEC jest modułowy, co ułatwia optymalizację. Jeśli wstępne obliczenia projektowe przed operacjami okażą się niedokładne, niezależnie od przyczyny, lub jeśli procesy zmieniają się w czasie, łatwo jest wymienić filtr na inny rozmiar, dodać więcej filtrów mobilnych szeregowo lub równolegle lub usunąć filtr.

Zanieczyszczenia

Inżynierowie DESOTEC posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w radzeniu sobie z szeroką gamą zanieczyszczeń. Gdy wykryta zostanie nieoczekiwana cząsteczka, mogą zalecić, jak sobie z nią poradzić: na przykład dostosowując ustawienia filtracji lub zmieniając rodzaj węgla wewnątrz filtra.

Wymiana filtra

Wymiana filtra mobilnego zajmuje tylko pół godziny, co minimalizuje przestoje.

Rozwiązywanie problemów

Stosując stałe filtry klienci mogą zmagać się z problemami. W przypadku filtrów mobilnych inżynierowie DESOTEC oferują wsparcie w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i rekomendują odpowiednie rozwiązania, aby utrzymać efektywną produkcję biogazu.

Konserwacja i modernizacja

Po wymianie sprawdzamy wszystkie filtry mobilne pod kątem ewentualnych oznak korozji i zatkania oraz w razie potrzeby przeprowadzamy naprawy i czyszczenie.

Na bieżąco unowocześniamy naszą autorską technologię, na przykład zamieniając w pewnych okolicznościach jednostki filtrujące ze stali nierdzewnej na polietylenowe. Nasi klienci mogą być pewni, że otrzymają najnowszą technologię.

Zarządzanie odpadami

DESOTEC bezpiecznie transportuje zamknięte mobilne jednostki filtrujące do naszych centrów serwisowych, co eliminuje problem pylenia na terenie zakładu klienta. Technicy firmy DESOTEC są w pełni przeszkoleni i wyposażeni do bezpiecznego obchodzenia się z niebezpiecznymi odpadami. Zajmujemy się również administracją i jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Składowania odpadów

Zużyty węgiel aktywny jest transportowany do zakładów DESOTEC, gdzie pobierane są próbki i wykonywane analizy odpadu pod kątem recyklingu. Odpady niebezpieczne są przechowywane w ściśle kontrolowanych warunkach.

Zrównoważony rozwój

Zamiast utylizować zużyty węgiel aktywny, jesteśmy w stanie reaktywować znaczną jego część w naszych najnowocześniejszych zakładach w Belgii i zwrócić go klientom do ponownego wykorzystania, oszczędzając im pieniądze.

Zanieczyszczenia są usuwane zgodnie z ustawodawstwem krajowym i europejskim.

DESOTEC działa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez opracowywanie nowych rodzajów węgla aktywnego wytwarzanych z zasobów odnawialnych. Współpracujemy również z klientami nad sposobami optymalizacji ich systemu w celu zmniejszenia zużycia węgla.

Wymiarowanie filtrów mobilnych

Inżynierowie DESOTEC współpracują z klientami, aby zapewnić prawidłowe zwymiarowanie filtrów mobilnych.

Aby właściwie dobrać filtr, potrzebujemy informacji o prawdopodobnym lub istniejącym natężeniu przepływu w zakładzie i rodzaju spodziewanych zanieczyszczeń. Kluczowe są nie tylko parametry gazu, ale także warunki pracy: temperatura, ciśnienie, stężenie tlenu i wilgotność.

Doradzamy również klientom, jak często prowadzić monitoring instalacji. Większe zakłady mogą wymagać monitorowania online, podczas gdy mniejsze zakłady mogą mierzyć emisje tylko raz w miesiącu.

Powierzchnia zajmowana przez filtry jest mała, co jest ważne w zakładach, w których przestrzeń jest ograniczona.

Przykłady zastosowania filtrów mobilnych:

1. W oczyszczalni ścieków były zainstalowane dwa filtry stałe, każdy zawierający dwie tony węgla aktywnego, do oczyszczania przepływu 300 m³/h. Okazało się, że zanieczyszczenia są cztery do pięciu razy wyższe niż zakładano w fazie projektowej. W rezultacie węgiel aktywny musiał być wymieniany co miesiąc.

Firma zdecydowała się na zainstalowanie filtra mobilnego DESOTEC, w miejsce filtrów stałych. Wymaga to wymiany tylko raz na 9-10 miesięcy. Koszty operacyjne spadły o 25%.

2. Stały filtr na składowisku uległ zapchaniu, co spowodowało wzrost oporów i spadek wydajności o 30 %. W celu usunięcia zanieczyszczeń zainstalowano filtr mobilny DESOTEC.

3. Stały filtr w zakładzie produkcji biometanu znajdujący się na terenie rolniczym okazał się niewystarczająco skuteczny w zakresie usuwania LZO i wymagał częstych wymian węgla aktywnego. Dodano filtr mobilny DESOTEC w celu zmniejszenia poziomów lotnych związków organicznych.

Nasza analiza ERRC

Niedawno przeprowadziliśmy analizę ERRC (ang. Eliminate-Reduce-Raise-Create) i okazało się, że nasze rozwiązanie ma wiele zalet:

Eliminate

Eliminuje koszty takie jak: zagospodarowanie odpadu, (ponieważ węgiel poddawany jest recyklingowy), dodatkowych usług takich jak opróżnianie, przechowywanie odpadów i koszty inwestycyjne.

Reduce

Radykalnie obniża koszty posiadania i ryzyko projektowe.

Raise

Wzrost produkcji poprzez skrócenie czasu przestojów; zwiększenie elastyczności, bezpieczeństwa i przychodów.

Create

Filtr mobilny tworzy zamkniętą pętlę i umożliwia zrównoważony rozwój.