Oczyszczanie ścieków: porównanie węgla aktywnego z innymi technologiami

Ścieki stanowią problem dla wielu sektorów, ponieważ wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne limity zanieczyszczeń. Często kilka technologii jest wykorzystywanych jednocześnie w celu doprowadzenia wody do jakości umożliwiającej jej ponowne wykorzystanie lub zrzut.

W wielu sytuacjach i sektorach węgiel aktywny stanowi skuteczną opcję zmniejszającą koszty i zapewniającą niezawodną, przyjazną dla środowiska alternatywę lub wsparcie dla technologii takich jak bioreaktory i membrany.

Typowe wyzwania związane z oczyszczaniem ścieków

Ścieki zazwyczaj pochodzą z trzech głównych źródeł: ścieki przemysłowe i komunalne , wody procesowe oraz odcieki ze składowisk odpadów.

Zanieczyszczenia zależą od źródła, a główne z nich są następujące:

  1. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) i biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT). Podwyższone wartości  mogą powodować wyczerpywanie się tlenu w źródłach wody i prowadzić do poziomu niewystarczającego do podtrzymania życia.
  2. Azotany i fosforany, często z nawozów sztucznych. Mogą one powodować eutrofizację, w której powstają nadmierne ilości glonów oraz organizmów żywiących się światłem i tlenem.
  3. Adsorbowalne halogenki organiczne (AOX). Potencjalnie toksyczne; wiele z nich stwarza zagrożenie dla środowiska i zdrowia.
  4. Związki śladowe, takie jak pozostałości pestycydów, hormonów, antybiotyków i przemysłowych substancji chemicznych. Wiele z nich zostało sklasyfikowanych jako substancje wysokiego ryzyka (SVHC), które uważane są za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego nawet w niewielkich stężeniach. Inne są trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO), które mogą kumulować się w wodzie, glebie i potencjalnie w łańcuchu pokarmowym.
  5. Metale, które mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu lub organizmom wodnym, jeśli ich poziomy będą zbyt wysokie.

Nie wszystkie zanieczyszczenia można usunąć poprzez adsorpcję za pomocą węgla aktywnego. Azotany, fosforany i metale są składnikami nieorganicznymi i nie mają powinowactwa z węglem aktywnym, a zatem wymagają alternatywnej technologii oczyszczania. Jednakże w przypadku usuwania ChZT, BZT, AOX i składników śladowych węgiel aktywny jest z pewnością wart rozważenia.

Przepisy prawne chronią naturalne cieki wodne i różnorodność biologiczną oraz zmniejszają zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Limity zanieczyszczeń zależą od składnika, regionu i bliskości zasobów naturalnych lub studni wody pitnej.

Sektory i scenariusze

Węgiel aktywny może być stosowany w wielu różnych branżach i sytuacjach, szczególnie w oczyszczaniu zanieczyszczeń organicznych w ściekach przemysłowych.

Procesy produkcyjne wykorzystywane w branżach petrochemicznej, chemicznej i farmaceutycznej generują ścieki z płukania, oraz wodę deszczową zanieczyszczoną substancjami organicznymi, śladowymi,  ChZT oraz BZT.  . Możliwe jest również usunięcie koloru wody technologicznej lub ścieków.

Działalność firm zajmujących się wywozem śmieci, wysypisk i miejsc przetwarzania odpadów może wiązać się wytwarzaniem   ścieków podczas opadów deszczu. Skład zanieczyszczeń zależy od rodzaju odpadów. W takich miejscach często występują metale np. ze starych części samochodowych i rozdrobnionego materiału, ale nie można ich usunąć poprzez adsorpcję. Węgiel aktywny zwykle pochłania związki organiczne powstające w wyniku wypłukiwania  odpadów stałych lub wycieków benzyny i płynów chłodzących.

Katastrofy, takie jak wypadki kolejowe, mogą powodować zanieczyszczenie wody, na przykład spowodowane transportowaną cieczą lub wodą użytą do gaszenia  , która zazwyczaj zawiera  związki fluorowane, takie jak PFAS.

Z filtracji z użyciem węgla aktywnego mogą również korzystać firmy zajmujące się oczyszczaniem, podobnie jak organizatorzy festiwali, podczas których wytwarzane są ścieki z kuchni i pryszniców.

Technologie oczyszczania ścieków

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologiach, które są odpowiednie do rozwiązywania tych problemów związanych ze ściekami?

Tutaj można pobrać nasz e-book, w którym opisujemy dostępne technologie i ich wzajemne porównanie.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.