Wydajna rekultywacja terenów skażonych dzięki zastosowaniu węgla aktywnego

Aircon H - Remediation - Desotec

Wiele terenów poprzemysłowych jest nadal skażony pozostałościami substancji chemicznych i odpadami składowanymi z przeszłości, kiedy to zakłady nie przykładały odpowiedniej wagi do ochrony środowiska. Aby zwiększyć szansę powodzenia projektu oczyszczania, firmy remediacyjne często współpracują z firmą Desotec.

Firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadów natrafiła w Niemczech na teren skażony mieszaniną wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Był to obszar, gdzie w latach 1950–1980 mieściły się głównie firmy chemiczne i farmaceutyczne. W miejscu składowania odpadów znaleziono wszelkiego rodzaju chemikalia, m.in. płynne. Firma otrzymała zlecenie klasyfikacji odpadów oraz bezpiecznego przewozu substancji niebezpiecznych do miejsca ich unieszkodliwienia.

Klient, który już kilkakrotnie współpracował z firmą Desotec, ponownie skorzystał z naszych usług przy tym projekcie. By uniknąć przeniknięcia odpadów chemicznych z miejsca ich składowania do środowiska, wykonawca umieścił duży namiot nad całym terenem. Celem była pełna filtracja wszystkich substancji, które mogłyby przeniknąć do powietrza.

W tym celu zdecydowaliśmy się na zainstalowanie szeregowy dwóch filtrów Aircon H, przed którymi wykonawca umieścił jeszcze filtr przeciwpyłowy. Dzięki temu do filtrów z węglem aktywnym trafiały wyłącznie substancje lotne. Pierwszy filtr usuwał niemal całość zanieczyszczeń, a drugi miał charakter zabezpieczający i zainstalowano go w celu zagwarantowania optymalnego bezpieczeństwa.

Do realizacji tego projektu firma Desotec wybrała węgiel aktywny typu R-PURE, który doskonale nadaje się do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z przepływu powietrza. Po wysyceniu węgla aktywnego filtry zostaną przetransportowane do siedziby firmy Desotec, a węgiel aktywny zostanie poddany recyklingowi.  

Dwustopniowa instalacja filtrująca została uruchomiona mniej więcej rok temu i nadal działa w optymalny sposób.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.