Siloxanen verwijderen uit biogas van stortplaatsen

Steeds meer bedrijven in Spanje erkennen de waarde van het winnen van biogas uit afval op stortplaatsen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. DESOTEC heeft ervaring met het werken met klanten in Spanje en levert hen mobiele actieve koolfilters om biogas te zuiveren van verontreinigingen die schade kunnen toebrengen aan machines die stroomafwaarts worden gebruikt. Ze kunnen ook worden gebruikt om biogas op te waarderen tot biomethaan.

Het probleem

Een multinational met hoofdkantoor in Spanje levert milieuoplossingen in de afvalsector.

Op een actieve stortplaats in de omgeving van Madrid heeft het bedrijf een installatie geïnstalleerd om het biogas uit het ontbindende afval op te vangen. Hiermee wordt een warmtekrachtkoppelingsmotor (WKK) van brandstof voorzien om energie op te wekken.

Het biogas bevat vluchtige organische stoffen (VOS) in een concentratie van ongeveer 300 mg/m³, waaronder slechts 15 - 30 mg/m³ siloxanen. Bij toevoer naar WKK-motoren veranderen siloxanen in siliciumdioxide of zand, wat ernstige slijtage aan verschillende motoronderdelen veroorzaakt.

De klant werkte al met DESOTEC via een derde partij op een locatie in de omgeving van Barcelona. Toen onze sales manager contact opnam om verdere projecten te bespreken, besloot de klant ons rechtstreeks te contracteren op de locatie in Madrid.

De oplossing

De klant voorzag DESOTEC van de relevante parameters. Aangezien er sprake was van een zeer hoog debiet van 1200 Nm³/u, adviseerden wij ons AIRCON HC-XL filter, gevuld met een standaard koolstoftype dat geschikt is voor het adsorberen van VOS.

Het biogas bevat ook 100-225 mg/m³ waterstofsulfide (H₂S), dat motoren kan aantasten. We adviseerden dat onze filters ook H₂S kunnen verwijderen met behulp van geïmpregneerde koolstof, maar de klant was vooral bezorgd over siloxanen. In elk geval verwijdert het standaard koolstoftype ook een deel van de H₂S.

We leverden het filter in juni 2021, binnen twee weken na ontvangst van de bestelling, en het werd aangesloten door de klant.

We schatten dat het filter over ongeveer acht maanden moet worden vervangen. De concentraties van verontreinigende stoffen kunnen echter sterk fluctueren op stortplaatsen, dus de klant zal regelmatig controles uitvoeren.

De klant overweegt om een tweede filtereenheid in serie te plaatsen om verontreinigingen te adsorberen zodra de eerste verzadigd is, zodat het biogas te allen tijde volledig vrij blijft van siloxanen en het koolstofverbruik wordt geoptimaliseerd.

De resultaten

The client is very happy with the filtration solution so far: no siloxanes are detectable, and the set-up is low maintenance. Longer term, the expected outcome is that the CHP engine will require less maintenance and have a longer lifespan. 

The client is now preparing to install another AIRCON HC-XL filter at a landfill site in southern Spain. Again, it is envisaged that a second filter unit will be added later in a lead-lag configuration. 

The client has also requested a proposal for another landfill site in the Madrid area with a much lower flow rate. Here, we would install our smaller AIRCON 2000 LPF model. 

This case demonstrates how mobile activated carbon filtration is a quick, easy and effective way to purify biogas for use in engines and boilers. It is a typical case for this sector, though DESOTEC also operates at sites where concentrations of both siloxanes and H₂S are far higher. 

If maintenance technicians spot any signs of damage to the CHP engine, it could indicate that the H₂S is causing issues. In this case, DESOTEC would recommend redesigning the system to include a further filtration step using impregnated activated carbon. One of the advantages of our mobile filters is that it is simple to optimise the filtration system later on. 

DESOTEC’s service also includes the management of the spent carbon. It is transported safely away from customers’ sites in closed filter units, and analysed at our facilities so the right measures can be taken for handling it. All molecules that have been adsorbed onto the carbon are desorbed inside DESOTEC’s furnaces and completely destroyed in accordance with national and European legislation. The spent carbon is reactivated for reuse. Our facilities and their emissions are under continuous online monitoring, guaranteeing that only harmless water vapour exits the chimneys. 

To discuss how DESOTEC solutions could work for your biogas project, get in touch with our team of engineers today. 

De klant is tot nu toe erg tevreden met de filtratieoplossing: er zijn geen siloxanen detecteerbaar en de opstelling is onderhoudsarm. Op de langere termijn is het verwachte resultaat dat de WKK-motor minder onderhoud nodig heeft en een langere levensduur heeft.

De klant bereidt zich nu voor op de installatie van nog een AIRCON HC-XL filter op een stortplaats in Zuid-Spanje. Ook hier is het de bedoeling dat er later een tweede filtereenheid wordt toegevoegd in een lead-lag configuratie.

De klant heeft ook een voorstel gevraagd voor een andere stortplaats in de omgeving van Madrid met een veel lager debiet. Hier zouden we ons kleinere AIRCON 2000 LPF-model installeren.

Dit geval toont aan hoe mobiele actieve koolfiltratie een snelle, eenvoudige en effectieve manier is om biogas te zuiveren voor gebruik in motoren en boilers. Het is een typisch geval voor deze sector, hoewel DESOTEC ook actief is op locaties waar de concentraties van zowel siloxanen als H₂S veel hoger liggen.

Als onderhoudstechnici tekenen van schade aan de WKK-motor zien, kan dit erop wijzen dat de H₂S problemen veroorzaakt. In dat geval raadt DESOTEC aan om het systeem opnieuw te ontwerpen met een extra filtratiestap met geïmpregneerde actieve kool. Een van de voordelen van onze mobiele filters is dat het filtratiesysteem later eenvoudig geoptimaliseerd kan worden.

De service van DESOTEC omvat ook het beheer van de gebruikte kool. Deze wordt in gesloten filtereenheden veilig weggevoerd van de locatie van de klant en bij ons geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de verwerking ervan. Alle moleculen die aan de koolstof zijn geadsorbeerd, worden in de ovens van DESOTEC gedesorbeerd en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De gebruikte koolstof wordt gereactiveerd voor hergebruik. Onze installaties en hun emissies worden continu online bewaakt, zodat gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe DESOTEC-oplossingen kunnen werken voor uw biogasproject.