Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

PAK verwijderen uit meersediment

In heel Europa zijn er duizenden voormalige industriële locaties die verontreinigd zijn met nu gereguleerde stoffen zoals creosoot. Bodem- en grondwatersaneringsprojecten zijn gebruikelijk op dergelijke locaties. Waar verontreinigende stoffen zijn uitgeloogd in meren en rivierbeddingen, stelt dit nieuwe uitdagingen voor milieuautoriteiten en aannemers. DESOTEC kan mobiele actieve koolfilters leveren om water uit meersedimenten te zuiveren, zoals we doen voor dit openbare aanbestedingsproject in Zweden.

Het probleem

Een meer in Midden-Zweden ligt naast een oud industrieterrein waar spoorbielzen en telegraafpalen met creosoot werden behandeld.

Nadat de industriële activiteit enkele jaren geleden was gestaakt, bleek dat de bodem zwaar vervuild was. Verontreinigingen hadden ook hun weg gevonden naar het meer en een deel van de zijrivier.

De lokale milieuautoriteiten begonnen daarom met een saneringsoperatie, te beginnen met een bodemsaneringsfase van het industrieterrein zelf, die nu voltooid is.

De volgende fase is de behandeling van de meren en rivierbeddingen, die verontreinigd zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ook wel PAK's genoemd, die vaak in creosoot worden aangetroffen. Deze zijn schadelijk voor het milieu en de menselijke gezondheid, waarvan sommige bekend staan als kankerverwekkend.

Het te behandelen gebied is ongeveer 31.000 m² groot en bevat naar schatting 30.000 m³ sediment.

De oplossing

De milieuautoriteit organiseerde in 2019 een proefproject. Aangezien actieve kool wordt beschouwd als de best beschikbare technologie voor dergelijke toepassingen, werd DESOTEC gevraagd om een klein MOBICON 1000-filter te leveren.

De pilot was succesvol en daarom werd het project aanbesteed onder gespecialiseerde baggerbedrijven. Vanwege onze bewezen staat van dienst werden we vervolgens uitbesteed om waterbehandelingsdiensten uit te voeren.

De opdrachtgever baggert met een boot slib uit het meer en de rivier en plaatst het in geo-tubes, grote zakken van textiel waar water doorheen kan lopen.

Dit water wordt opgevangen in een bassin en vervolgens door vier parallel geplaatste DESOTEC-filters gepompt om het gemiddelde debiet van 300 m³/u te behandelen. Een vijfde filter is in reserve voor het geval verdere behandeling nodig is. Eenmaal gezuiverd, wordt het water terug naar het meer geloosd.

In totaal zal 100-150.000 m³ water moeten worden gezuiverd – zo'n 40-60 olympische zwembaden.

Concentraties PAK in het water dat uit het slib afvloeit liggen rond de 160 µg/L en het streven is om dit zo veel mogelijk te verminderen.

Er is berekend dat er 9,5 ton PAK in het meer zit, maar het meeste blijft in het slib, dat apart wordt behandeld.

De resultaten


Het grootschalige project is in het najaar van 2021 van start gegaan en zal naar verwachting ongeveer zeven maanden in beslag nemen, hoewel onderbrekingen waarschijnlijk zijn tijdens het zwaarste winterweer.

De piloottest toonde aan dat ons filter PAK met 99,3% kon verminderen, en we verwachten dit gedurende het hele project te herhalen. Omdat DESOTEC-filters mobiel zijn, zijn ze eenvoudig ter plaatse uit te proberen, wat betrouwbaardere resultaten oplevert dan laboratoriumtests en klanten het vertrouwen geeft om door te gaan met grootschalige projecten.

Op basis van de pilottest laten onze berekeningen zien dat het niet nodig zou moeten zijn om de filters te vervangen, maar dat kunnen we wel doen als de concentraties PAK onverwacht hoog zijn. Die flexibiliteit is een van de belangrijkste voordelen van de filters van DESOTEC. Het modulaire karakter van ons systeem maakt het ook eenvoudig om filters toe te voegen of te verwijderen indien nodig, zonder dat de klant vooraf een grote investering hoeft te doen.

DESOTEC verwerkt ook al het afval en transporteert verbruikte koolstof veilig weg van de locatie in gesloten filtereenheden. Het wordt naar onze vestigingen in België gebracht, waar het wordt geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om ermee om te gaan. Alle moleculen die op de koolstof werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving door middel van een opstelling voor verbranding en neutralisatie. De gehele installatie en haar emissies worden continu online gemonitord, zodat gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorstenen verlaat.