5 typische vragen over COD

Waar staat de afkorting COD voor?

De afkorting COD staat voor ‘Chemical Oxygen Demand’. In het Nederlands wordt ook vaak CZV of ‘Chemische Zuurstof Vraag’ gebruikt. Deze waarde geeft de hoeveelheid zuurstof die nodig zou zijn om alle organische stoffen (bijna) volledig te oxideren. Dit is een maatstaf voor de hoeveelheid organische stoffen in water en wordt vaak gebruikt om de hoeveelheid vervuiling te meten. Deze waarden worden ook in milieuwetgeving gebruikt, wat industriële bedrijven verplicht om de hoeveelheid COD in hun afvalwater tot onder bepaalde niveaus te verlagen.

Wat is het verschil tussen BOD en COD?

BOD of ‘Biological Oxygen Demand’ is de hoeveelheid opgeloste zuurstof die nodig is voor micro-organismen om het organische materiaal aanwezig in het water af te breken binnen een specifieke periode. In het Nederlands wordt ook vaak de term BZV of ‘Biologische Zuurstof Vraag’ gebruikt. BOD wordt vaak door waterzuiveringen gebruikt om een idee te hebben over de effectiviteit van hun biologische zuivering. COD bevat alles wat geoxideerd kan worden, terwijl BOD enkel het deel in rekening brengt dat biologisch afbreekbaar is.  

Wat zijn typische bronnen van COD?

Net zoals bij VOCs in luchtemissies, kan COD in het water zowel van natuurlijke oorsprong of menselijke activiteiten zijn. Afbraak van bladeren, algen of dode vissen zijn voorbeelden van natuurlijke bronnen. COD van menselijke activiteiten is vaak met de industrie en huishoudens gelinkt via het gebruik van kuisproducten, solventen en pesticiden, maar ook van afvalbehandeling en recyclage.

Wat is het effect van COD op het milieu?

Typisch zijn hoge COD niveaus met hogere vervuiling gelinkt, maar dit is niet altijd het geval aangezien COD ook van natuurlijk oorsprong kan zijn. Nochtans kunnen hoge COD niveaus tot zuurstofgebrek in het water leiden, onafhankelijk van de oorsprong. Dit kan resulteren in een massale sterfte van aquatisch leven. Elk jaar sterven grote aantallen vissen door zuurstofgebrek, veroorzaakt door vervuiling. COD afkomstig van vervuiling kan ook toxisch zijn voor het milieu of kan accumuleren in de voedselketen wanneer deze stoffen niet natuurlijk afgebroken worden. Dan spreken we over persistente molecules (POPs). Typische voorbeelden hiervan zijn pesticiden.  

Hoe kan COD uit water verwijderd worden?

De meest aangewezen manier om COD te verwijderen is sterk afhankelijk van de samenstelling en bioafbreekbaarheid. Biologisch afbreekbare COD kan vaak het gemakkelijkst verwijderen worden via biologische zuiveringsstappen. Fysico-chemische behandeling kan ook helpen om de concentratie te verlagen, terwijl actieve kool heel vaak gebruikt wordt om de recalcitrante COD te verwijderen. Over het algemeen, zijn extra voorbehandeling of meerdere technologieën nodig om te voldoen aan de lozingsnormen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.