Afvalwaterzuivering: hoe actieve kool zich verhoudt tot andere technologieën

Afvalwater is een probleem voor tal van sectoren, vooral omdat er strengere verontreinigingsgrenswaarden zijn ingevoerd. Er worden verschillende technologieën gebruikt, vaak in combinatie, om afvalwater veilig te maken voor recyclage of lozing.

In veel situaties en sectoren is actieve kool een effectieve optie, die de kosten verlaagt en een betrouwbaar, milieuvriendelijk alternatief of back-up biedt voor technologieën zoals bioreactoren en membranen.

Typische uitdagingen bij zuivering van afvalwater

Afvalwater is meestal afkomstig van drie hoofdbronnen: industrieel afvalwater en proceswater, huishoudelijk afvalwater of percolaatwater van stortplaatsen.

Verontreinigingen zijn afhankelijk van de bron, met de belangrijkste als volgt.

  1. Organische componenten, zoals gemeten aan de hand van de chemische zuurstofverbruik (COD) en de biochemische zuurstofverbruik (BOD). Te grote hoeveelheden kunnen leiden tot zuurstofgebrek in waterlopen en resulteren in onvoldoende niveaus om leven in stand te houden.
  2. Nitraten en fosfaten, vaak afkomstig van meststoffen. Deze kunnen leiden tot eutrofiëring, waarbij te grote hoeveelheden algen ontstaan en organismen geen toegang meer tot licht en zuurstof krijgen.
  3. Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX). Organische componenten die halogenen zoals chloor of broom bevatten, veel daarvan brengen milieurisico’s met zich mee.
  4. Sporencomponenten, zoals residuen van pesticiden, hormonen, antibiotica en industriële chemicaliën. Velen zijn geclassificeerd als Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), waarvan wordt aangenomen dat ze zelfs in lage concentraties schadelijk zijn voor het milieu. Andere zijn Persistente organische polluenten (POP's) die zich kunnen ophopen in water, grond en mogelijk in de voedselketen.
  5. Metalen, die de omgeving en het aquatische leven kunnen schaden als de niveaus te hoog zijn.

Niet alle verontreinigingen kunnen middels adsorptie door actieve kool worden verwijderd. Nitraten, fosfaten en metalen zijn anorganische componenten en hebben geen affiniteit met actieve kool en vereisen dus een alternatieve zuiveringstechniek. Voor de verwijdering van COD, BOD, AOX en sporencomponenten is actieve kool echter zeker het onderzoeken waard.

De wetgeving beschermt de natuurlijke waterlopen en de biodiversiteit en vermindert de risico’s voor de menselijke gezondheid. Verontreinigingsgrenswaarden variëren afhankelijk van de component, de regio en de nabijheid tot natuurlijke hulpbronnen of drinkwaterbronnen.

Sectoren en scenario’s

Actieve kool kan worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan industrieën en situaties, met name bij de behandeling van organische verontreinigingen in industrieel afvalwater.

De petrochemische, chemische en farmaceutische industrie produceert afvalwater in hun productieprocessen, spoelwater en regenwater dat verontreinigd is met organische stoffen zoals COD, BOD en sporencomponenten. Kleur in proceswater of afvalwater kan ook worden verwijderd.

Schrootbedrijven, stortplaatsen en afvalverwerkingssites kunnen bij regenbuien vervuilde run-offs veroorzaken. De samenstelling van de vervuiling is afhankelijk van het soort afval op de site. Metalen van bijvoorbeeld oude auto-onderdelen en versnipperd materiaal zijn vaak aanwezig, maar kunnen niet via adsorptie worden verwijderd. Actieve kool pakt typisch organische componenten aan die het gevolg zijn van het uitlogen van vast afval of het morsen van benzine en koelvloeistoffen.

Reinigingsbedrijven kunnen ook profiteren van actieve koolfiltratie, net als festivals met afvalwater uit keukens en douches.

Technologieën voor het behandelen van afvalwater

Wil je meer weten over de technologieën die geschikt zijn om afvalwater te zuiveren?

Download onze e-book hier waarin we beschrijven wat de verschillende fases en technologieën zijn, en hoe deze zich verhouden tot elkaar.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.