De uitdagingen van bodemsanering oplossen – Het saneren van brownfields

In de hele EU zijn er naar schatting 2.800.000 ontwikkelde of eerder ontwikkelde sites met potentieel vervuilende activiteiten, waarvan 650.000 officieel geregistreerde sites.[1] Het gaat onder meer om voormalige en bestaande tankstations, fabrieken en stortplaatsen voor chemische stoffen.

Om milieuverontreiniging en schade aan de menselijke gezondheid te voorkomen, is bodemsanering vaak noodzakelijk. Dit houdt in dat de lucht of het water uit de bodem wordt behandeld om vervuilende stoffen te verwijderen.

Bodemsanering kan in situ of ex situ plaatsvinden met behulp van verschillende technieken. Het proces is afhankelijk van het type bodem, de gedetecteerde vervuilende stoffen, hoe toegankelijk het verontreinigde gebied is, of de verontreinigingen in het grondwater zijn terechtgekomen en het vroegere, huidige en geplande gebruik van de betreffende site.

DESOTEC helpt bedrijven in heel Europa bij het vinden van oplossingen voor de sanering van verontreinigde sites, door mobiele actieve koolfilters te ontwikkelen voor de adsorptie van vervuilende stoffen.

Veelvoorkomende vervuilende stoffen

De meeste vervuilende stoffen die met DESOTEC-filters kunnen worden behandeld, zijn organische componenten en omvatten:

Minerale oliën, veelal aangetroffen in de buurt van tankstations als gevolg van oude lekkages.

Aromatische koolwaterstoffen, waaronder BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen. Ze worden allemaal op grote schaal gebruikt in industriële productie.

Gehalogeneerde koolwaterstoffen, organische componenten die chloor, fluor en/of broom bevatten. Bekende producten zijn reinigingsmiddelen die vaak worden gebruikt in stomerijen en bij het ontvetten van machineonderdelen.

POP’s zijn organische stoffen die niet op natuurlijke wijze in het milieu worden afgebroken. Als ze in waterlopen terechtkomen, kunnen ze door micro-organismen en vissen worden geconsumeerd en in de menselijke voedselketen terechtkomen. 

Naarmate er meer bewijs komt voor de schade die deze stoffen veroorzaken, en naarmate het gemakkelijker wordt om ze te meten, leveren de autoriteiten en de bedrijven meer inspanningen om ze te verwijderen. POP’s staan nu op de EU-lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

Wettelijk kader

Hoewel de omvang van het probleem in Europa door het Joint Research Centre van de EU in een verslag van 2018 [2]is beschreven, bestaat er niet één wettelijk kader voor bodemverontreiniging. In plaats daarvan hebben verschillende regio’s en landen hun eigen grenswaarden en doelen gesteld.

Bepaalde landen, waaronder Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en België, zijn in de jaren tachtig begonnen met de invoering van wetten rond bodemverontreiniging. Andere landen, zoals Bulgarije, Roemenië en Slovenië, zijn in 2000-2010 begonnen met de aanpak van dit probleem.

Verontreinigingsgrenswaarden zijn ook afhankelijk van het voorgestelde gebruik van een site, waarbij gebieden die bestemd zijn voor huisvesting onderworpen zijn aan een strengere regelgeving dan de gebieden die gepland zijn voor het uitbreiden van industrie.

Grondwatersanering

Grondwater wordt meestal verontreinigd door het historische lekkages van organische stoffen en zware metalen. “Pump-and-treat” oftewel hydraulische inperking is de meest gebruikte saneringstechniek.

In essentie wordt het grondwater naar de oppervlakte gepompt via een reeks extractieputten, aan de oppervlakte behandeld om vervuilende stoffen te verwijderen en vervolgens ondergronds teruggevoerd of geloosd in de riolering.

Pump-and-treat voorkomt ook dat de verontreiniging zich verspreidt door het installeren van een hydraulische barrière rond de getroffen zone.

DESOTEC MOBICON-filters kunnen in dergelijke saneringssystemen worden ingebouwd om vervuilende stoffen uit het opgepompte water te adsorberen.

Bodemsanering: ex situ

Luchtsanering door middel van dampextractie is over het algemeen de meest geschikte technologie om VOC uit de bodem te verwijderen.

Op brownfieldsites gaat het om het uitgraven van de verontreinigde grond en het transporteren ervan naar een installatie op een andere locatie voor behandeling of verwijdering. De gesaneerde grond kan dan worden teruggevoerd naar de site.

Er zijn twee fases waarin vervuilende stoffen worden uitgestoten en een behandeling nodig is.

Ten eerste komen er bij de ontgraving van de bodem dampen vrij die lage concentraties aan vervuilende stoffen bevatten. Tot voor kort mochten dergelijke dampen gewoon onbehandeld in de atmosfeer komen, maar tegenwoordig heeft de publieke druk geleid tot strengere grenswaarden.

Daarom wordt de graaflocatie overdekt met een grote tent, die groot genoeg is om zware graafwerktuigen te bevatten. De lucht in deze tent moet dan worden gezuiverd voordat deze wordt losgelaten in de atmosfeer.

Ten tweede komen bij het behandelingsproces in de externe installatie dampen vrij die hoge concentraties van vervuilende stoffen bevatten. Ook hier geldt dat deze moeten worden verwijderd voordat de dampen onschadelijk in de atmosfeer kunnen worden vrijgelaten.

DESOTEC kan filters leveren die geschikt zijn voor beide fases.

Voor het graafproces kan de AIRCON H-filter de grote debieten aan, die gewoonlijk tussen 30.000 en 200.000 m3 per uur liggen.

Het is een bijzonder kosteneffectieve oplossing en is over het algemeen veruit te verkiezen boven alternatieven zoals het verbranden van lucht of het biologisch behandelen ervan. De AIRCON H is ontworpen om een lage drukval mogelijk te maken en zo energiekosten te besparen. Bovendien is DESOTEC, omdat de verontreinigingsniveaus laag zijn, in staat om de verzadigde koolstof te reactiveren, zodat deze kan worden hergebruikt.

Voor de externe behandelingsinstallatie is de AIRCON HC-XL een geschikte oplossing die speciaal is ontwikkeld om hoge concentraties van vervuilende stoffen te behandelen.

Bodemsanering: in situ

Soms is het nodig om historisch verontreinigde grond te behandelen bij fabrieken of tankstations die nog in bedrijf zijn. In deze situaties zou het afgraven van de grond onmogelijk zijn zonder de gebouwen te ontmantelen.

In plaats daarvan wordt de grond thermisch behandeld, zodat de verontreinigingen worden omgezet in gassen, die vervolgens door een filter worden gezogen om de verontreinigingen te adsorberen. Door dit proces van bodemluchtextractie (SVE) kunnen de gezuiverde dampen vervolgens veilig in de atmosfeer worden losgelaten.

Dit leidt doorgaans tot zeer hoge concentraties van vervuilende stoffen, die vroeger moeilijk te behandelen waren. DESOTEC is deze uitdaging aangegaan door zijn AIRCON HC-XL-filter speciaal voor dit soort situaties te ontwikkelen.

Veiligheidskwesties

Wanneer er hoge concentraties van vervuilende stoffen zijn, is er de mogelijkheid dat er zich hotspots binnenin de filters vormen. Dit kan gevaarlijk zijn als het een paar dagen onopgemerkt of onbehandeld blijft.

DESOTEC heeft daarom een INERTI-BOX ontwikkeld voor gebruik naast de AIRCON HC-XL-filters. Dit bewaakt de outlet van de filters en detecteert en stopt hotspots voordat ze zich kunnen ontwikkelen tot een brandrisico.

DESOTEC – uw partner bij het oplossen van problemen

DESOTEC is trots op haar innovatieve aanpak. We zijn altijd op zoek naar manieren om ons te ontwikkelen en onze oplossingen aan te passen aan nieuwe vormen van sanering.

We werken samen met veel bedrijven die betrokken zijn bij saneringswerkzaamheden en leveren filters op huurbasis die voor hen te duur zouden zijn om zelf te ontwikkelen.

We zijn blij dat we worden beschouwd als zeer betrouwbare partners en leiders in ons vakgebied, gewaardeerd om onze probleemoplossende aanpak en de innovatieve oplossingen die we bieden.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze werkzaamheden op het gebied van bodemsanering in heel Europa.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.