Emissies van schepen en binnenschepen: verwijdering van VOCs en geurhinder

De Europese waterwegen worden op grote schaal gebruikt voor vrachtvervoer. Bij de laad-, los- en ontgassingsprocessen van schepen kunnen echter dampen vrijkomen die schadelijke VOCs bevatten of onaangename geuren verspreidenActieve kool is een belangrijke behandelingstechnologie die met succes wordt toegepast om de VOC-concentraties tot onder het toegestane niveau terug te brengen en de lucht aangenaam te houden voor de omwonenden.

Scheepsvervoer: markt en groeifactoren

Nu bedrijven hun CO₂-uitstoot van vrachtwagens proberen te verminderen, wordt vervoer over de binnenwateren steeds meer gezien als een economisch haalbaar en duurzaam alternatief. Er worden nieuwe rivierterminals gebouwd waardoor het gebruik van de binnenwateren waarschijnlijk ook zal toenemen. De goederen die vaak per binnenschip worden vervoerd, zijn onder andere petrochemische producten, producten onder druk, ruwe olie of geraffineerde aardolieproducten, en landbouwchemicaliën. Zelfs als ze in vloeibare vorm zijn, kunnen dampen die schadelijk zijn, vrijkomen in de atmosfeer. 

In 2009 hebben zes Europese landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland) het CDNI aangenomen, dat het afval regelt dat ontstaat bij het vervoer over de Rijn en andere binnenwateren. Dit verdrag wordt algemeen beschouwd als een ideale basis voor duurzaam vervoer op rivieren en kanalen in heel Europa.

Emissies van scheepsvervoer

  • Emissiebronnen

De emissies komen vaak vrij in het dok tijdens het laden en lossen van de tanks van de schepen. Dampen kunnen ook vrijkomen bij het schoonmaken van schepen terwijl ze in dok liggen. Een andere bron is ontgassing: het openen van het ruim om dampen vrij te laten. Schepen worden tijdens hun reis vaak ontgast, maar wanneer dit op binnenwateren gebeurt, kan dit leiden tot klachten van de omwonenden. Het CDNI stelt stapsgewijs een verbod in op ontgassen, tenzij het schip in dok is, waar de uitstoot kan worden behandeld.

  • Verontreinigende stoffen 

Verontreinigende stoffen die gewoonlijk worden uitgestoten zijn koolwaterstoffen zoals nafta of benzeen. Deze kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu, en zijn onderworpen aan strikte emissiegrenswaarden. Veel emissies bevatten stinkende chemicaliën, bijvoorbeeld ruwe olie kan een zwavelgeur veroorzaken. De plaatselijke milieu-instanties kunnen maatregelen nemen tegen bedrijven die geuroverlast veroorzaken.

  • Debieten en concentraties

Voor kleinere binnenschepen, met een omvang van ongeveer 2-3 000 m³, is het debiet tijdens het laad- en losproces gewoonlijk relatief laag: ongeveer 200-600 m³/h. Het proces duurt typisch vijf tot zes uur. Grotere schepen kunnen een debiet van 1 500 m³/h hebben, waarbij het proces tot 24 uur kan duren. De concentratie van verontreinigende stoffen hangt af van verschillende factoren, waaronder de vluchtigheid van het vervoerde product en de temperatuur. Dit kan variëren van enkele honderden milligrammen tot enkele grammen VOC per m³, maar neigt naar de hogere kant van dit bereik.

  • Luchtzuiveringstechnologie: verbranding 

Mobiele dampverbrandingssystemen worden vaak in dokken geïnstalleerd. Deze installaties verbranden gassen, waarbij de verontreinigende stoffen worden vernietigd maar CO₂ wordt uitgestoten, wat de klimaatverandering in de hand werkt. Op lange termijn is dit dus niet altijd een milieuvriendelijke oplossing. De installatie van verbrandingseenheden is duur en ingewikkeld, en er moet steeds een operator aanwezig zijn wanneer ze in gebruik zijn. Verbranding is het meest geschikt voor de behandeling van zeer vluchtige verbindingen, zoals ethanol of nafta; of voor situaties waarin behandeling 24 uur per dag en 7 dagen per week nodig is, zoals bij drukke tankterminals. In deze gevallen kan actieve kool ongeschikt zijn omdat het verbruik van koolstof te hoog zou kunnen zijn.

  • Luchtzuiveringstechnologie: actieve kool 

Actieve koolfiltratie wordt ook veel gebruikt voor de behandeling van emissies van schepen en binnenschepen. Actieve kool wordt alleen verbruikt wanneer verontreinigende stoffen aanwezig zijn, waardoor dit een geschiktere technologie is dan verbranding wanneer maar discontinue behandeling nodig is of wanneer de concentraties van verontreinigende stoffen laag zijn. Actieve kool is ook een groenere oplossing dan verbranding: er komt geen CO₂ bij vrij, en afvalkool kan worden gereactiveerd. Terwijl de filters in gebruik zijn, is er geen operator ter plaatse vereist.

 

Praktijkvoorbeeld: het verwijderen van geuren van visbroken tar

Deze klant vervoert visbroken tar, een product dat uit ruwe olie wordt gewonnen om brandstof voor schepen en vliegtuigen te maken. De tankers worden drie keer per maand geladen in een proces dat telkens 30 uur duurt en waarbij emissies vrijkomen met een debiet van 1 200 - 1 500 m³/h. In totaal wordt per maand 80 000 ton visbroken tar geladen. De teer bevat veel lange koolwaterstoffen. Deze worden niet als bijzonder schadelijk voor de menselijke gezondheid beschouwd en zijn dus niet aan een specifieke emissiegrenswaarde onderworpen. Omwonenden hebben echter geklaagd over de olieachtige, zwavelachtige geur die tijdens het laden vrijkomt.

Daarom heeft de klant DESOTEC in 2019 opdracht gegeven om een AIRCON HC-XL filter op de site te installeren, met een tweede als back-up voor het geval de eerste verzadigd raakt en geurende moleculen beginnen door te breken. De filters kunnen de vervuiling zeer succesvol behandelen en er zijn geen geurklachten meer binnengekomen bij de klant.

 

Praktijkvoorbeeld: behandeling van gechloreerde solventen met actieve kool

Deze klant laadt speciale chemicaliën op binnenschepen. De producten zijn gechloreerde solventen, die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Voor de specifieke molecule in dit geval geldt een emissiegrenswaarde van 1 mg/m³. Het maximale debiet tijdens het proces is 600 m³/h, en het laden duurt 5-8 uur. Het bedrijf beschikte reeds over een gaswasser en een verbrander voor de behandeling van andere verbindingen. Deze gechloreerde oplosmiddelen zijn echter corrosief, en zouden deze installaties aantasten.

DESOTEC heeft in 2015 een AIRCON 2000 filter geleverd, die sindsdien goed functioneert.

 

Voordelen van DESOTEC's oplossing

Naast de hierboven genoemde algemene voordelen van actieve kool hebben DESOTEC-oplossingen verschillende voordelen voor klanten. Ze zijn mobiel en plug-and-play. Dit betekent dat de investeringskosten laag zijn, en dat er geen honderden meters leidingwerk nodig zijn om de filters op een centrale installatie aan te sluiten. Alle afvalkool wordt in gesloten filters weggevoerd van de sites van de klanten voor behandeling in de installaties van DESOTEC. In de ovens van DESOTEC worden de verontreinigingen volledig vernietigd en wordt de koolstof gereactiveerd. Het hele proces wordt continu bewaakt, zodat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.

Neem vandaag nog contact op met ons team om te bespreken hoe DESOTEC oplossingen voor uw bedrijf zouden kunnen werken.